Friday, December 3, 2010

44. Germany / Niemcy (DE-677899)

DE-677899

From / Od Carolita
ID DE-677899
Distance / Dystans 677 km
Sent on / Wysłana 23 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 2 days / dni

Kitty, kitty, kitty!

Kici, kici, kici!

43. The Netherlands / Holandia (NL-411333)

NL-411333

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

I like this card, it's very positive. Xandra has used stickers with some things and gave me the Dutch translation :D.
And this is a lion from a famous Dutch cartoon. It's called Loekie.

Lubię tę kartkę, jest bardzo pozytywna. Sandra użyła naklejek z różnymi rzeczami i podała mi holenderskie tłumaczenie :D.
A ten lew na kartce pochodzi ze znanej kreskówki. Ma na imię Loekie.

42. Germany / Niemcy (DE-674351)

DE-674351

From / Od catminusch
ID DE-674351
Distance / Dystans 595 km
Sent on / Wysłana 19 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 2 days / dni

Cats love people more than they want to admit, but they have enough wisdom to keep it for themselves!"

Koty kochają ludzi bardziej, niż chciałyby przyznać, ale mają wystarczająco dużo mądrości, żeby zachować to dla siebie!

Tuesday, November 30, 2010

41. Taiwan / Tajwan (TW-180772)

TW-180772

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

The best thing with this card? The malolo's handwriting. It's perfect, I would even say it was printed. But it wasn't. I would show it to you, but you know, personal messages... ;).
And the building in the photo? That's the library at malolo's university.

Co jest najlepszego w tej kartce? Pismo malolo. Jest perfekcyjne, powiedziałabym nawet, że to druk. Widzę jednak, że to pismo odręczne. Pokazałabym wam, ale wiecie, tajemnica korespondencji... ;).
A budynek na zdjęciu to biblioteka uniwersytetu, na który uczęszcza malolo.

40. Portugal / Portugalia (PT-134876)

PT-134876

From / Od jdmadeira
ID PT-134876
Distance / Dystans 1 725 km
Sent on / Wysłana 13 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 6 days / dni

Whoa! A great card from a great city! The Iberian Peninsula is my dream place for the senility ;D. And I always had a little crush on trams ♥.

Łał! Świetna kartka ze świetnego miasta! Półwysep Iberyjski to moje marzenie na starość ;D. A poza tym zawsze miałam coś do tramwajów ♥.

39. Japan / Japonia (tag)

JP-0001-TAG

From / Od Little_flower
Source / Źródło forum.postcrossing.com

And now... something completely different ;D.
I think that was one of the first cards received as tags. And that was my first card from Japan!
This is Maiko and a part of the tea ceremony. I am not a big fan of a Japanese culture, but to see such a ceremony? That would be great!

A teraz... coś z zupełnie innej beczki ;D.
Wydaje mi się, że to jedna z pierwszych kartek, jakie dostałam jako tag. A już na 100% jestem pewna, że to była moja pierwsza kartka z Japonii!
Na zdjęciu widnieje Maiko podczas rytuału parzenia herbaty. Nie jestem wielką fanką kultury japońskiej, ale zobaczyć taką ceremonię na własne oczy? Byłoby świetnie!

Monday, November 29, 2010

38. Great Britain / Wielka Brytania (GB-161013)

GB-161013

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Right now James has over 3500 postcards sent and has the second place in the UK :). The card is cute, although I had problems with registering it -- the ID was one digit short ;).
Cheshire is a county in the north-western England, with Chester as a main city. Those white-brown buildings with timbered walls were built in the XV - XVII century.

James aktualnie posiada na koncie ponad 3500 wysłanych kartek i zajmuje drugie miejsce w UK :). Kartka jest fajna, choć niewiele brakowało, a nie mogłabym jej zarejestrować -- w ID zabrakło jednej cyfry ;).
Cheshire to hrabstwo w północno-zachodniej Anglii, z Chester jako głównym miastem. Te biało-brązowe budynki z belkami na wierzchu pochodzą z XV-XVII w.

37. Germany / Niemcy (DE-668182)

DE-668182

From / Od sunshine_
ID DE-668182
Distance / Dystans 669 km
Sent on / Wysłana 12 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 5 days / dni

This beautiful cat came from Alexandra from Berlin, Germany. She's 14 and she likes handball ;).

Tego pięknego kota wysłała Alexandra z Berlina. Alex ma 14 lat i lubi piłkę ręczną ;).

Monday, November 15, 2010

36. Finland / Finlandia (FI-873495)

FI-873495

From / Od Floranna
ID FI-873495
Distance / Dystans 1 777 km
Sent on / Wysłana 12 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 4 days / dni

Hanna lives in Helsinki, Finland. She is 19 years old, and she also a geek and proud of it :D.
The card is really pretty, but unfortunately I have no idea what that place is :(.

Hanna mieszka w Helsinkach w Finlandii. Ma 19 lat, jest geekiem i jest z tego dumna :D.
Kartka jest śliczna, ale niestety nie mam pojęcia, co przestawia :(.

35. Sweden / Szwecja (SE-18637)

SE-18637

From / Od barontrenk
ID SE-18637
Distance / Dystans 1 542 km
Sent on / Wysłana 12 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 4 days / dni

This card came from Falun, a small city in Sweden, where Glenn lives. Originally he is from Finland, but he moved to Sweden in 1976. Right now he works at the Dalama Univeristy in Falun.
The card is nice, although multiviews, you know... ;)

Ta kartka przyszła z Falun, małego miasteczka w Szwecji, gdzie mieszka Glenn. Glenn jest Finem, który w 1976 r. przepowadził się do Szwecji. Aktualnie pracuje w Falun na Uniwersytecie Dalama.
Kartka jest fajna, ale multiview, wiecie... ;)

Thursday, October 28, 2010

34. Russia / Rosja (RU-193204)

RU-193204

From / Od Umi_Yasutoko
ID RU-193204
Distance / Dystans 8 648 km
Sent on / Wysłana 26 Jul, 2010
Travel time / Czas podróży 16 days / dni

That's a card from Meong Suna. She's a Korean living in the Sakhalin Island in Russia. She is 14 and loves to create photographic portrets of her friends.

To kartka od Meong Suna, która jest Koreanką mieszkającą w Rosji na wyspie Sachalin. Meon ma 14 lat i uwielbia tworzyć fotograficzne portrety swoich znajomych.

33. Finland / Finlandia (FI-857183)

FI-857183

From / Od NeoCo
ID FI-857183
Distance / Dystans 1 902 km
Sent on / Wysłana 21 Jul, 2010
Travel time / Czas podróży 17 days / dni

Another Finland, but very nice one. I like the idea of four seasons.

Kolejna Finlandia, ale bardzo ładna. Podoba mi się pomysł z czterema porami roku.

Wednesday, October 27, 2010

32. Lithuania / Litwa (LT-84793)

LT-84793

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

I said I don't like multiviews, didn't I? Well, this card is an exception, I even don't know why, because pictures are small ;). Maybe that's because of the beautiful sacred architecture. I've been to Vilnus few years ago, but I don't remember much from that trip. I had a flu and a fever, and I was wandering through the city like in a dream or something :(.
But there is something I don't really like about this card. Monika has written one sentence only with greeting from Lithuania :(.

Mówiłam, że nie lubię multiview, prawda? Cóż, ta kartka jest wyjątkiem, choć sama nie wiem dlaczego, bo te zdjęcia też są małe ;). Może to przez tę piękną architekturę sakralną. Byłam w Wilnie jakiś czas temu, ale wiele z tej wycieczki nie pamiętam. Złapało mnie jakieś choróbsko i przez gorączkę czułam się jak w jakimś śnie :(.
Jest jednak coś, co nie podoba mi się w tej kartce. Monika napisała tylko jedno zdanie z pozdrowieniami z Litwy :(.

31. Taiwan / Tajwan (TW-172882)

TW-172882

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

This is a card sent by Ruby. She lives in Kaohsiung on the south of Taiwan. She has majored in music this September and plays oboe and piano.
The funny thing about this 85-story building is that its shape was taken from the 高 letter (word?) and 高雄 means Kaohsiung :D.

Tę kartkę przysłała Ruby. Ruby mieszka w Kaohsiung na południu Tajwanu. We wrześniu skończyła studia muzyczne. Potrafi grać na oboju oraz pianinie.
Zabawnym faktem dotyczącym tego 85-piętrowego budynku jest to, że swój kształt wziął od litery (słowa?) 高. 高雄 to po chińsku właśnie Kaohsiung :D.

Tuesday, October 26, 2010

30. USA / Stany Zjednoczone (US-764556)

US-764556

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Cloudy, mysterious and in reality not so blue-ish ;) -- that's the card from Asta. He is a Lithuanian, who moved to Chicago some time ago.
The card was a part of the "Great Lakes lighthouses" collection and shows the Mendota Lighthouse in Michigan. It was built in the XIXth centrury and had been working to 1956. Then it became a private property and stopped working, but since 1998 it lits again.

Pochmurna, tajemnicza i w rzeczywistości nie tak niebieska -- to kartka od Asty. Asta jest Litwinem, który przeprowadził się do Chicago jakiś czas temu.
Kartka była częścią kolekcji "Latarnie morskie Wielkich Jezior". Widać na niej latarnię Mendota (link EN) w Michigan. Zbudowana została w XIX wieku i działała do 1956 roku. Wtedy przeszła w ręce prywatne i została wyłączona, jednakże od 1998 roku świeci ponownie.

29. Germany / Niemcy (DE-65386)

DE-653860

From / Od RammKirsten
ID DE-653860
Distance / Dystans 467 km
Sent on / Wysłana 27 Jul, 2010
Travel time / Czas podróży 5 days / dni

Well, that's not my favourite type of cards. Pictures on multiviews are usually to small to notice any details.
This card was sent by Kirstin, who lives in Unna, a not-so-big city in North Rhine-Westphalia. The photo in the middle shows the Old Market. Unfortunately, Kirsten hasn't written much about her town or herself. But what's important -- that was my first card written in German, and I was able to understand it ;)!

Cóż, nie jest to mój ulubiony typ kartek. Zdjęcia na multiview zazwyczaj są zbyt małe, żeby dojrzeć jakiekolwiek detale.
Tę kartkę wysłała Kirstin mieszkająca w Unna, niedużym mieście w Nadrenii Północnej-Westfalii. Na środkowym zdjęciu widać Stary Rynek. I tyle wiem o tym miejscu, bo niestety Kirsten nie napisała wiele o swoim miejscu czy o sobie. Ale -- co jest ważne -- to moja pierwsza kartka napisana po niemiecku. I byłam w stanie ją zrozumieć ;)!

28. Belarus / Białoruś (BY-76308)

BY-76308

From / Od gai
ID BY-76308
Distance / Dystans 1 521 km
Sent on / Wysłana 21 Jul, 2010
Travel time / Czas podróży 11 days / dni

This is one of the most beautiful cards in my collection. I love autumn colours and this red spire is a great addition to them. It came from Alexander who lives in Minsk.
It has a full description on the other side:

In 1904, after the death of the regular castle owner -- Mikhail Svyatapolk-Mirskiy, not far from ancient walls rose a family chapel-tomb. There was no park around it at that time. Later prince Mikhail's elder son made some changes, which partially kept by now. He improved the park, started growing roses. Exotic coniferous trees, numerous bushes of jasmine were planted near the chapel.

To jedna z najpiękniejszych kartek w mojej kolekcji. Uwielbiam kolory jesienne, a ta czerwona wieża jest świetnym dodatkiem do nich. Kartka przyszła od Alexandra, który mieszka w Mińsku.
Co ciekawe, na odwrocie znajduje się opis zdjęcia, także po polsku:

W roku 1904 po śmierci następnego właściciela zamku -- księcia Michała Świętopołka-Mirskiego niedaleko od leciwych ścian powstała rodzinna kaplica-grobowiec. Wtedy parku wokół jego jeszcze nie było. Już później starszy syn księcia Michał dokonał przebudowy, które zachowały się częściowio do dziś -- i założył park, zaczął hodować róży. Obok grobowca były posadzone egzotyczne drzewa iglaste, liczne krzaki jaśminu.

Pisownia oryginalna. Powinni to chyba nieco poprawić :P.

Friday, October 8, 2010

27. China / Chiny (CN-223143)

CN-223143

From / Od xiaoqingcao1993
ID CN-223143
Distance / Dystans 8 634 km
Sent on / Wysłana 30 Jun, 2010
Travel time / Czas podróży 27 days / dni

This was my first card from China. It came from 吴雪菁子 (this is the name this user put in her profile, the signature on the card is undistinct, Raisy maybe?).
The card shows a place for art in Beijing, called The 798 Art Zone. That area used to be the plant buildings of electronics factories. Since 2001 a lot of artists began to move there and now it's one of the China's largest art zones.

To moja pierwsza kartka z Chin. Przyszła od 吴雪菁子 (takie imię widnieje w profilu nadawcy, natomiast podpis na kartce jest dość nieczytelny, może to Raisy?).
Na kartce widać coś w rodzaju galerii sztuki w Pekinie, nazwaną Artystyczną Zoną 798. Przestrzeń ta była wcześniej budynkami należącymi do fabryk wytwarzających elektronikę. Od 2001 zaczęli ją zapełniać artyści i teraz jest jedną z większych chińskich stref artstycznych.

26. The Netherlands / Holandia (NL-389781)

NL-389781

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

This is one of my favourite cards!!
This is the essence of The Netherlands. And I love the colours, they are so vivid and beautiful!
Unfortunately Anne didn't write on the back anything in particular.

To jedna z moich ulubionych kartek!!
Typowy obrazek z Holandii. Kolory są cudowne, takie żywe!
Niestety Anne nie napisała mi nic szczególnego.

25. Spain / Hiszpania (ES-80365)

ES-80365

From / Od Chanty1981
ID ES-80365
Distance / Dystans 835 km
Sent on / Wysłana 29 Jun, 2010
Travel time / Czas podróży 12 days / dni

This are photos of the albino gorilla which lived at the zoo in Barcelona. Chantal writes that it was very popular but died couple of years ago because of the skin cancer.
I didn't know that albino gorillas exist :).

Na kartce są zdjęcia goryla albinosa, który żył w zoo w Barcelonie. Chantal pisze, że goryl ten był w Barcelonie bardzo popularny. Zmarł kilka lat temu z powodu raka skóry.
Nie miałam pojęcia, że istnieją goryle albinosy :).

Wednesday, October 6, 2010

24. Poland / Polska (swap)

These two beautiful cards are the continuation of cards received as swaps for Liechtenstein.

Te dwie piękne kartki są kontynuacją swapów za kartki wysłane z Liechtensteinu.

PL-0013-SWAP

From / Od Kshisha
Source / Źródło postcrossing.com.pl

Originally Gdynia was a small fishermen village. After the I World War Poland lost Gdańsk/Danzig (which became a formation of Free City of Danzig, controlled by League of Nations), which used to be main Polish harbour. Because of that the authorities made a decision than the new harbour should be built and they have chosen small Gdynia. Shortly it became a large city and right now, with neighbouring Gdańsk and Sopot, creates the metropolitan area of Tricity.

Początkowo Gdynia była małą wioską rybacką. Po I Wojnie Światowej Polska straciła Gdańsk (który przekształcił się w Wolne Miasto Gdańsk kontrolowane przez Ligę Narodów), który dotychczas był największym polskim portem. W związku z tym władze postanowiły wybudować nowy port. Ich wybór padł na małą Gdynię, która w krótkim czasie przekształciła się w duże miasto. Aktualnie wraz z sąsiadującymi Gdańskiem i Sopotem Gdynia tworzy aglomerację Trójmiasta.

The card is adorable :). I've never sailed on a wind-ship and maybe one day I'll make it.

Pocztówka jest urocza :). Nigdy nie płynęłam na żaglowcu, ale może kiedyś nadrobię zaległości :).

* * *

PL-0014-SWAP

From / Od deirdre
Source / Źródło postcrossing.com.pl

The second card came from Weronika from Cracow. I've picked up almost all cards for the LI swap, and this one as well. I wanted something which would remind me of home. This card is perfect for that (I love Polish cuisine!). From the left we have dumplings, oscypek (which is a smoked cheese made from salted sheep's milk, a speciality of southern Poland) and pickled cucumbers (yummy, yummy, yummy, I miss them a lot!!).

Druga kartka przybyła z Krakowa, od Weroniki. Do swapu LI wybrałam sobie właściwie wszystkie kartki, w tym również tę. Chciałam czegoś, co przypominałoby mi o domu, a ta kartka właśnie dokładnie spełnia te założenia (bardzo lubię polską kuchnię!). I tak od lewej mamy pierogi, oscypki oraz kiszone ogórki (uwielbiam i bardzo za nimi tęsknię!).

Monday, October 4, 2010

23. Indonesia / Indonezja (swap)

One day Andri wrote me a message if I could send him some special Swiss stamps. I could :), and these cards I've received in exchange.

Andri napisał do mnie pewnego dnia, czy nie mogłabym wysłać pewnych kolekcjonerskich szwajcarskich znaczków. Tak się złożyło, że mogłam i takie oto kartki dostałam w zamian.

From / Od PEW
Source / Źródło postcrossing.com

ID-0001-SWAP

This photo shows the shrine at Prambanan in Java. It was built in the IXth century (!!!) and now it's the biggest Indonesian shrine. Since 1991 it's on the UNESCO list.

To zdjęcie pochodzi ze świątyni Prambanan na wyspie Jawa. Aktualnie jest to największa indonezyjska świątynia, zbudowana w IX wieku (!!!). W 1991 r. została wpisana na listę UNESCO.

ID-0002-SWAP

22. Taiwan / Tajwan (swap)

Sorry for the break, I have a lot to do recently. Every day I spend over 2 hours on German classes now, I send a lot of cards and next week we are going to have visitors for a whole week... :)

Those beautiful cards I got from George who lives in Taiwan.

Przepraszam za przerwę, ale ostatnio mam sporo na głowie. Codziennie spędzam ponad dwie godziny na lekcjach niemieckiego, wysyłam sporo kartek, a w następnym tygodniu przyjeżdżają do nas goście na cały kolejny tydzień... :).

Te przepiękne kartki przysłał mi George z Tajwanu.

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

TW-SWAP-0001

TW-SWAP-0002

TW-SWAP-0003

TW-SWAP-0004

Thursday, September 23, 2010

Liechtenstein (private)

I want to show you the beauty of this country :). Photos were taken last Sunday.

Chciałam Wam pokazać piękno tego kraju :). Zdjęcia zrobiliśmy w ostatnią niedzielę.

Click the picture to see bigger version (these are panoramas, so just do it :D) / Kliknij na zdjęcie, pojawi się większa wersja (zdjęcia są panoramami, więc lepiej klikaj :D)

Vaduz:

Liechtenstein 1

The castle in Vaduz: / Zamek w Vaduz:

Liechtenstein 2

Triesen:

Liechtenstein 3

Balzers:

Liechtenstein 4

The map:

And, of course, a card:

I oczywiście kartka:

LI-0001-PRIV

21. Russia / Rosja (tag)

RU-0001-TAG

From / Od SixthSense
Source / Źródło forum.postcrossing.com

This card came few days ago as a tag from Postcrossing forum. Natalia sent it from Moscow, but the photo shows St. Petersburg, famous for its cruel cold weather, white nights and drawbridges. Somebody might think it's nothing special, but for me it's still the city I'd love to visit someday.

Ta kartka przyszła do mnie kilka dni temu jako tag z forum Postcrossing. Natalia wysłała ją z Moskwy, ale sama fotografia została zrobiona w Sankt Petersburgu, znanym z zimnych i ciężkich zim, białych nocy i mostów zwodzonych. Dla kogoś może nic wartego uwagi, ale dla mnie nadal jest to miasto, które naprawdę chciałabym odwiedzić.

Wednesday, September 22, 2010

20. Poland / Polska (swap)

Last weekend I've been to Liechtenstein. Before that I agreed to do some swaps with cards from LI. Today I received the first part of that exchange :).

W ostatni weekend byłam w Liechtensteine. Umówiłam się wcześniej na kilka swapów z kartkami stamtąd. Dzisiaj dostałam pierwszą część kartek z tej wymiany :).

PL-0010-SWAP

From / Od Kate8722
Source / Źródło postcrossing.com.pl

This card came from Kate8722. Those photos have been taken during the harvest time in Roztocze area. I've been raised in the city and actually never been in the countryside for a longer time, so I know sheaves only from photos. Maybe I'll catch up someday :).

Ta kartka przyszła od Kasi8722. Te zdjęcia zostały zrobione podczas żniw na Roztoczu. Jako że wychowana byłam w mieście i tak właściwie nigdy na dłużej nie odwiedzałam żadnej wsi, snopki znam tylko ze zdjęć. Może to kiedyś nadrobię :).

* * *

PL-0011-SWAP

From / Od margaretka02
Source / Źródło postcrossing.com.pl

This card came from Wrocław from margaretka02. I know this city very well, because I've spent five years studying there. It has its own place in my heart and I always go there with great pleasure.
On the top photo there is the Odra River and the Cathedral Island, which was an independent island belonging to the church. As far as I remember, hundreds of years ago one of the lords didn't like the island's separation, assailed one of the branches of the Odra River and joined Ostrów to the city ;).
Lower left photo shows the City Hall and the Main Square. The big flood in 1997 had severely devastated Wrocław, the Old Town including. After that the authorities started to revitalise damaged areas and right now the Main Square and its neighbourhood are lovely, beautiful places full of life 24/7.
Lower right photo shows the Centennial Hall. The Hall has been built by Max Berg at the beginning of XXth century. Since 2006 it's a UNESCO object.

Ta kartka przyszła z Wrocławia, od margaretki02. Znam to miasto bardzo dobrze, bo spędziłam tam pięć lat podczas swoich studiów. Nadal ma swoje miejsce w moim sercu i zawsze wracam tam z wielką przyjemnością.
Górna fotografia przedstawia Odrę i Ostrów Tumski, który pierwotnie był niezależną wyspą należącą do kościoła. Z tego, co pamiętam, kilkaset lat temu któremuś z władców przestała się ta niezależność i oddzielenie podobać, tak więc zasypał jedną z odnóg Odry i włączył Ostrów do miasta ;).
Na dolnej lewej fotografii widać Ratusz na Rynku Głównym. Wielka powodź w 1997 roku bardzo zniszczyła Wrocław, w tym również stare miasto. Władze zaczęły jednak odnawiać zalane obszary i w tym momencie Rynek i okolice są przepięknymi rejonami pełnymi życia przez całą dobę.
Dolna prawa fotografia przedstawia Halę Stulecia, zbudowaną na początku XX. wieku wg projektu Maksa Berga. Od 2006 r. jest wpisana na listę UNESCO.

* * *

PL-0012-SWAP

From / Od Talvi
Source / Źródło postcrossing.com.pl

The last card came from Talvi and it shows Pieniny mountains. To be honest, I had to check the map where they are (I'm soooo lame in geography.. :P).They are partially Polish and partially Slovak. The highest peak -- Wysoka -- reaches 1,050 meters above sea level.

Ostatnia kartka przyszła od Talvi, z Pienin. Będąc szczerą, musiałam sprawdzić ich położenie na mapie (geografia nigdy nie była moją mocną stroną :P). Pasmo Pienin należy częściowo do Polski, a częściowo do Słowacji. Najwyższy szczyt -- Wysoka wznosi się na 1050 m. n.p.m.

Thursday, September 16, 2010

19. Poland / Polska (tag)

PL-0009-TAG

From / Od Kate8722
Source / Źródło postcrossing.com.pl

This beautiful card from Kate8722 came today as a tag from the Polish PC forum. Kate noticed I've added one of her cards on PC to my favourites and was so nice and sent me that particular card!
It shows a very popular place in Warsaw -- the Castle Square with the King Sigmund III Waze column. I'm not good in art, but I think it's a water-colour. I've liked it the moment I've noticed it :).

Ta piękna kartka przyszła od Kate8722 jako tag z polskiego forum PC. Kasia zauważyła, że jedną z jej kartek dodałam do swoich ulubionych na PC. Była tak miła i wysłała mi ją. Kasiu, jesteś wspaniała :D!
A sama kartka jest z Warszawy. Nie znam się na sztuce, to chyba akwarela :D. Wpadła mi w oko od razu, gdy ją zobaczyłam. Przedstawia dość znany widok z Placu Zamkowego z Kolumną Zygmunta.

By the way, I changed the layout a little bit. Now I'm able to use bigger pictures. Do you like it?

Tak poza tym, zmieniłam trochę lay. Teraz mogę wstawiać duże obrazki. Może być?

Wednesday, September 15, 2010

18. Poland / Polska (swap)

Few days ago I got a wonderful set of cards from magdala39 sent as a private swap from the Polish PC forum. In the envelope I've found seven beautiful cards and I'd like to show them to you.

Kilka dni temu otrzymałam wspaniały zestaw kartek od magdala39, jako prywatny swap z polskiego forum PC (dziękuję Ci bardzo raz jeszcze :D!). W kopercie znalazłam siedem przepięknych kartek, które chciałabym teraz Wam pokazać.

From / Od magdala39
Source / Źródło postcrossing.com.pl

PL-0001-SWAP

This is the Bornholm Island. One of my favourites from the set.

Kartka z wyspy Bornholm. Jedna z ulubionych z całego zestawu.

PL-0002-SWAP

This is Edmonton in Canada. I really like the architecture, it's amazing, both the square and the building.

Ta kartka z kolei przedstawia Edmonton w Kanadzie. Podoba mi się architektura, jest zadziwiająca. I to zarówno sam plac, jak i budynek.

PL-0003-SWAP

Definitely my favourite! It's Monterrey in Mexico. The card is really simple and industrial, but the angle and colours... really nice!

Zdecydowanie moja faworytka! Kartka pochodzi z Monterrey w Meksyku. Niby taka prosta i industrialna, ale te kolory i fajny kąt... naprawdę piękna!

PL-0004-SWAP

One of the places I would really like to be right now... Maybe not this town in particular, but Croatia for sure!

Jedno z miejsc, w których naprawdę chciałabym się teraz znaleźć... Może niekoniecznie akurat to miasto, ale na pewno Chorwacja!

PL-0005-SWAP

Now something local, from Poland. Fortunately there is a mini-map on this card, because Google Maps told me there are at three or four cities called Szydłów ;).
It shows the church, the synagogue, the Cracow Gate and defensive walls.

A teraz coś lokalnego, z Polski. Na szczęście na kartce jest mini-mapa, bo Google Maps pokazało mi trzy albo cztery miasta o tej samej nazwie ;).
Na kartce widać szydłowski kościół, synagogę, Bramę Krakowską oraz mury obronne.

PL-0006-SWAP

This is the card from Porto, Portugal. I believe it's a nice place, with all those cosy little buildings and clear water...

Karta z Porto w Portugalii. Wygląda na miłe miejsce, z tymi wszystkimi przytulnymi, małymi budyneczkami i czystą wodą...

PL-0007-SWAP

And the last one, from the Granville Island in Vancouver, Canada. I didn't know Vancouver is full of skyscrapers :).

Ostatnia kartka z zestawu, z Wyspy Granville w Vancouver, z Kanady. Nie miałam pojęcia, że w Vancouver jest tyle wieżowców :).

I put all the locations onto the map:

Tuesday, September 14, 2010

17. Taiwan / Tajwan (TW-165350)

TW-165350

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Nice view which came from Christine, Taiwan. She writes she likes Switzerland a lot, because of Roger Federer :D.
It's a view from the Taroko National Park, one of seven national parks in Taiwan. As you'd probably guessed, it's a tourists place ;).
I like this type of cards a lot: green-ish, water-ish, nature-ish... I like national parks, it's a great idea of preserving the nature.

Milutki widoczek, który przyszedł z Tajwanu, od Christine. Napisała mi, że bardzo lubi Szwajcarię, ze względu na Rogera Federera :D.
Widoczek pochodzi z Narodowego Parku Taroko, który jest jednym z siedmiu narodowych parków na Tajwanie. Jak prawdopodobnie zgadliście, jest to miejsce bardzo popularne wśrod turystów ;).
Bardzo lubię ten typ kartek: zieloności, woda, natura... Lubię także parki narodowe, to świetny pomysł na ochronę natury.

16. The Netherlands / Holandia (NL-376651)

NL-376651

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

A big card which came from Agnieszka from Deventer city in The Netherlands. She is Polish and has been living there for about ten years.
The building on the photo is called de Waag and has been built in 1528 (although Wikipedia says it was 1550). Originally it was the Weighing-house, right now it's the residence of the City Museum.
It's delightful!

Duża kartka, która przyszła od Agnieszki z Deventer w Holandii. Aga jest Polką, mieszkającą w Holandii od około dziesięciu lat.
Budynek na zdjęciu to de Waag, pochodzący z 1528 roku (choć Wikipedia twierdzi, że w 1550). Oryginalnie był to budynek wagi miejskiej, natomiast dzisiaj znajduje się w nim Muzeum Miejskie.
Wspaniała budowla!

15. USA / Stany Zjednoczone (US-742450)

US-742450

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Sorry for the break. I had some saved drafts to publish but their descriptions needed to be extended :).

It's the music room at Stan Hywet Hall and Gardens in Akron, Ohio. Louise says that this is the biggest tourist attraction in Akron, with big gardens open to public.
Lousie is a marathon runner and last September she had a race which went through the Stan Hywett grounds.

Przepraszam za przerwę. Miałam kilka zapisanych szkiców do opublikowania, ale potrzebowały jeszcze opisów :).

Kartka przedstawia pokój muzyczny w Stan Hywet Hall and Gardens w Akron, Ohio. Louise pisze, że jest to największa atrakcja turystyczna w Akron, z dużymi ogrodami otwartymi dla zwiedzania.
Louise uczestniczy w maratonach. We wrześniu ubiegłego roku biegła w maratonie, którego trasa przebiegała właśnie przez tereny Stan Hywet.

Saturday, September 11, 2010

Shopping time :)

I bought 14 cards today, most of them in a wonderful shop I discovered recently (cards sorted by themes, on multiple stands and shelves... a paradise for a card collector :D). I will use them in swaps or official PC exchanges, but those two cuties I will probably leave for myself (or buy doubles ;):

Kupiłam dzisiaj 14 kartek, z czego większość w fenomenalnym sklepie, który odkryłam niedawno (kartki posortowane tematycznie, na stojakach i półkach... raj dla kolekcjonera :D). Wyślę je w ramach swapów albo oficjalnych wymian PC, jednak te dwa słodziaki zostawię zapewne dla siebie (albo kupię duble ;):

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

PL-0017-SWAP

CH-62896