Thursday, September 23, 2010

Liechtenstein (private)

I want to show you the beauty of this country :). Photos were taken last Sunday.

Chciałam Wam pokazać piękno tego kraju :). Zdjęcia zrobiliśmy w ostatnią niedzielę.

Click the picture to see bigger version (these are panoramas, so just do it :D) / Kliknij na zdjęcie, pojawi się większa wersja (zdjęcia są panoramami, więc lepiej klikaj :D)

Vaduz:

Liechtenstein 1

The castle in Vaduz: / Zamek w Vaduz:

Liechtenstein 2

Triesen:

Liechtenstein 3

Balzers:

Liechtenstein 4

The map:

And, of course, a card:

I oczywiście kartka:

LI-0001-PRIV

21. Russia / Rosja (tag)

RU-0001-TAG

From / Od SixthSense
Source / Źródło forum.postcrossing.com

This card came few days ago as a tag from Postcrossing forum. Natalia sent it from Moscow, but the photo shows St. Petersburg, famous for its cruel cold weather, white nights and drawbridges. Somebody might think it's nothing special, but for me it's still the city I'd love to visit someday.

Ta kartka przyszła do mnie kilka dni temu jako tag z forum Postcrossing. Natalia wysłała ją z Moskwy, ale sama fotografia została zrobiona w Sankt Petersburgu, znanym z zimnych i ciężkich zim, białych nocy i mostów zwodzonych. Dla kogoś może nic wartego uwagi, ale dla mnie nadal jest to miasto, które naprawdę chciałabym odwiedzić.

Wednesday, September 22, 2010

20. Poland / Polska (swap)

Last weekend I've been to Liechtenstein. Before that I agreed to do some swaps with cards from LI. Today I received the first part of that exchange :).

W ostatni weekend byłam w Liechtensteine. Umówiłam się wcześniej na kilka swapów z kartkami stamtąd. Dzisiaj dostałam pierwszą część kartek z tej wymiany :).

PL-0010-SWAP

From / Od Kate8722
Source / Źródło postcrossing.com.pl

This card came from Kate8722. Those photos have been taken during the harvest time in Roztocze area. I've been raised in the city and actually never been in the countryside for a longer time, so I know sheaves only from photos. Maybe I'll catch up someday :).

Ta kartka przyszła od Kasi8722. Te zdjęcia zostały zrobione podczas żniw na Roztoczu. Jako że wychowana byłam w mieście i tak właściwie nigdy na dłużej nie odwiedzałam żadnej wsi, snopki znam tylko ze zdjęć. Może to kiedyś nadrobię :).

* * *

PL-0011-SWAP

From / Od margaretka02
Source / Źródło postcrossing.com.pl

This card came from Wrocław from margaretka02. I know this city very well, because I've spent five years studying there. It has its own place in my heart and I always go there with great pleasure.
On the top photo there is the Odra River and the Cathedral Island, which was an independent island belonging to the church. As far as I remember, hundreds of years ago one of the lords didn't like the island's separation, assailed one of the branches of the Odra River and joined Ostrów to the city ;).
Lower left photo shows the City Hall and the Main Square. The big flood in 1997 had severely devastated Wrocław, the Old Town including. After that the authorities started to revitalise damaged areas and right now the Main Square and its neighbourhood are lovely, beautiful places full of life 24/7.
Lower right photo shows the Centennial Hall. The Hall has been built by Max Berg at the beginning of XXth century. Since 2006 it's a UNESCO object.

Ta kartka przyszła z Wrocławia, od margaretki02. Znam to miasto bardzo dobrze, bo spędziłam tam pięć lat podczas swoich studiów. Nadal ma swoje miejsce w moim sercu i zawsze wracam tam z wielką przyjemnością.
Górna fotografia przedstawia Odrę i Ostrów Tumski, który pierwotnie był niezależną wyspą należącą do kościoła. Z tego, co pamiętam, kilkaset lat temu któremuś z władców przestała się ta niezależność i oddzielenie podobać, tak więc zasypał jedną z odnóg Odry i włączył Ostrów do miasta ;).
Na dolnej lewej fotografii widać Ratusz na Rynku Głównym. Wielka powodź w 1997 roku bardzo zniszczyła Wrocław, w tym również stare miasto. Władze zaczęły jednak odnawiać zalane obszary i w tym momencie Rynek i okolice są przepięknymi rejonami pełnymi życia przez całą dobę.
Dolna prawa fotografia przedstawia Halę Stulecia, zbudowaną na początku XX. wieku wg projektu Maksa Berga. Od 2006 r. jest wpisana na listę UNESCO.

* * *

PL-0012-SWAP

From / Od Talvi
Source / Źródło postcrossing.com.pl

The last card came from Talvi and it shows Pieniny mountains. To be honest, I had to check the map where they are (I'm soooo lame in geography.. :P).They are partially Polish and partially Slovak. The highest peak -- Wysoka -- reaches 1,050 meters above sea level.

Ostatnia kartka przyszła od Talvi, z Pienin. Będąc szczerą, musiałam sprawdzić ich położenie na mapie (geografia nigdy nie była moją mocną stroną :P). Pasmo Pienin należy częściowo do Polski, a częściowo do Słowacji. Najwyższy szczyt -- Wysoka wznosi się na 1050 m. n.p.m.

Thursday, September 16, 2010

19. Poland / Polska (tag)

PL-0009-TAG

From / Od Kate8722
Source / Źródło postcrossing.com.pl

This beautiful card from Kate8722 came today as a tag from the Polish PC forum. Kate noticed I've added one of her cards on PC to my favourites and was so nice and sent me that particular card!
It shows a very popular place in Warsaw -- the Castle Square with the King Sigmund III Waze column. I'm not good in art, but I think it's a water-colour. I've liked it the moment I've noticed it :).

Ta piękna kartka przyszła od Kate8722 jako tag z polskiego forum PC. Kasia zauważyła, że jedną z jej kartek dodałam do swoich ulubionych na PC. Była tak miła i wysłała mi ją. Kasiu, jesteś wspaniała :D!
A sama kartka jest z Warszawy. Nie znam się na sztuce, to chyba akwarela :D. Wpadła mi w oko od razu, gdy ją zobaczyłam. Przedstawia dość znany widok z Placu Zamkowego z Kolumną Zygmunta.

By the way, I changed the layout a little bit. Now I'm able to use bigger pictures. Do you like it?

Tak poza tym, zmieniłam trochę lay. Teraz mogę wstawiać duże obrazki. Może być?

Wednesday, September 15, 2010

18. Poland / Polska (swap)

Few days ago I got a wonderful set of cards from magdala39 sent as a private swap from the Polish PC forum. In the envelope I've found seven beautiful cards and I'd like to show them to you.

Kilka dni temu otrzymałam wspaniały zestaw kartek od magdala39, jako prywatny swap z polskiego forum PC (dziękuję Ci bardzo raz jeszcze :D!). W kopercie znalazłam siedem przepięknych kartek, które chciałabym teraz Wam pokazać.

From / Od magdala39
Source / Źródło postcrossing.com.pl

PL-0001-SWAP

This is the Bornholm Island. One of my favourites from the set.

Kartka z wyspy Bornholm. Jedna z ulubionych z całego zestawu.

PL-0002-SWAP

This is Edmonton in Canada. I really like the architecture, it's amazing, both the square and the building.

Ta kartka z kolei przedstawia Edmonton w Kanadzie. Podoba mi się architektura, jest zadziwiająca. I to zarówno sam plac, jak i budynek.

PL-0003-SWAP

Definitely my favourite! It's Monterrey in Mexico. The card is really simple and industrial, but the angle and colours... really nice!

Zdecydowanie moja faworytka! Kartka pochodzi z Monterrey w Meksyku. Niby taka prosta i industrialna, ale te kolory i fajny kąt... naprawdę piękna!

PL-0004-SWAP

One of the places I would really like to be right now... Maybe not this town in particular, but Croatia for sure!

Jedno z miejsc, w których naprawdę chciałabym się teraz znaleźć... Może niekoniecznie akurat to miasto, ale na pewno Chorwacja!

PL-0005-SWAP

Now something local, from Poland. Fortunately there is a mini-map on this card, because Google Maps told me there are at three or four cities called Szydłów ;).
It shows the church, the synagogue, the Cracow Gate and defensive walls.

A teraz coś lokalnego, z Polski. Na szczęście na kartce jest mini-mapa, bo Google Maps pokazało mi trzy albo cztery miasta o tej samej nazwie ;).
Na kartce widać szydłowski kościół, synagogę, Bramę Krakowską oraz mury obronne.

PL-0006-SWAP

This is the card from Porto, Portugal. I believe it's a nice place, with all those cosy little buildings and clear water...

Karta z Porto w Portugalii. Wygląda na miłe miejsce, z tymi wszystkimi przytulnymi, małymi budyneczkami i czystą wodą...

PL-0007-SWAP

And the last one, from the Granville Island in Vancouver, Canada. I didn't know Vancouver is full of skyscrapers :).

Ostatnia kartka z zestawu, z Wyspy Granville w Vancouver, z Kanady. Nie miałam pojęcia, że w Vancouver jest tyle wieżowców :).

I put all the locations onto the map:

Tuesday, September 14, 2010

17. Taiwan / Tajwan (TW-165350)

TW-165350

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Nice view which came from Christine, Taiwan. She writes she likes Switzerland a lot, because of Roger Federer :D.
It's a view from the Taroko National Park, one of seven national parks in Taiwan. As you'd probably guessed, it's a tourists place ;).
I like this type of cards a lot: green-ish, water-ish, nature-ish... I like national parks, it's a great idea of preserving the nature.

Milutki widoczek, który przyszedł z Tajwanu, od Christine. Napisała mi, że bardzo lubi Szwajcarię, ze względu na Rogera Federera :D.
Widoczek pochodzi z Narodowego Parku Taroko, który jest jednym z siedmiu narodowych parków na Tajwanie. Jak prawdopodobnie zgadliście, jest to miejsce bardzo popularne wśrod turystów ;).
Bardzo lubię ten typ kartek: zieloności, woda, natura... Lubię także parki narodowe, to świetny pomysł na ochronę natury.

16. The Netherlands / Holandia (NL-376651)

NL-376651

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

A big card which came from Agnieszka from Deventer city in The Netherlands. She is Polish and has been living there for about ten years.
The building on the photo is called de Waag and has been built in 1528 (although Wikipedia says it was 1550). Originally it was the Weighing-house, right now it's the residence of the City Museum.
It's delightful!

Duża kartka, która przyszła od Agnieszki z Deventer w Holandii. Aga jest Polką, mieszkającą w Holandii od około dziesięciu lat.
Budynek na zdjęciu to de Waag, pochodzący z 1528 roku (choć Wikipedia twierdzi, że w 1550). Oryginalnie był to budynek wagi miejskiej, natomiast dzisiaj znajduje się w nim Muzeum Miejskie.
Wspaniała budowla!

15. USA / Stany Zjednoczone (US-742450)

US-742450

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Sorry for the break. I had some saved drafts to publish but their descriptions needed to be extended :).

It's the music room at Stan Hywet Hall and Gardens in Akron, Ohio. Louise says that this is the biggest tourist attraction in Akron, with big gardens open to public.
Lousie is a marathon runner and last September she had a race which went through the Stan Hywett grounds.

Przepraszam za przerwę. Miałam kilka zapisanych szkiców do opublikowania, ale potrzebowały jeszcze opisów :).

Kartka przedstawia pokój muzyczny w Stan Hywet Hall and Gardens w Akron, Ohio. Louise pisze, że jest to największa atrakcja turystyczna w Akron, z dużymi ogrodami otwartymi dla zwiedzania.
Louise uczestniczy w maratonach. We wrześniu ubiegłego roku biegła w maratonie, którego trasa przebiegała właśnie przez tereny Stan Hywet.

Saturday, September 11, 2010

Shopping time :)

I bought 14 cards today, most of them in a wonderful shop I discovered recently (cards sorted by themes, on multiple stands and shelves... a paradise for a card collector :D). I will use them in swaps or official PC exchanges, but those two cuties I will probably leave for myself (or buy doubles ;):

Kupiłam dzisiaj 14 kartek, z czego większość w fenomenalnym sklepie, który odkryłam niedawno (kartki posortowane tematycznie, na stojakach i półkach... raj dla kolekcjonera :D). Wyślę je w ramach swapów albo oficjalnych wymian PC, jednak te dwa słodziaki zostawię zapewne dla siebie (albo kupię duble ;):

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

PL-0017-SWAP

CH-62896

14. Poland / Polska (swap)

PL-0008-SWAP

From / Od Pasażerka
Source / Źródło postcrossing.com.pl

My newest prey: a beautiful, black&white card from Pasażerka. It came as a private swap. It's wonderful <3. Thank you :)!
It shows Mariacka Street in Gdańsk. It's one of the few places that survived the war almost intact. A very charming place.

Moja najnowsza zdobycz: piękna, czarno-biała kartka od Pasażerki. Przyszła w ramach prywatnej wymiany. Kartka jest cudowna <3. Dziękuję, Pasażerko :)!
Na kartce widać ulicę Mariacką w Gdańsku. Jest to jedno z niewielu miejsc, jakie przetrwało wojnę w praktycznie nienaruszonym stanie. Bardzo urokliwe miejsce.

Friday, September 10, 2010

13. Poland / Polska (PL-96264)

PL-96264

From / Od Moroszka
ID PL-96264
Distance / Dystans 743 km
Sent on / Wysłana 3 Jun, 2010
Travel time / Czas podróży 31 days / dni

A retro card from my beloved Wrocław. It shows the Kościuszko Square at a time, when the Jewish synagogue exists, burnt during the Crystal Night in 1938 (partially visible on the left side of the card).
I enjoy such time travels. I like to know how the street I'm strolling now looked in the past :).

Retro kartka z mojego ukochanego Wrocławia. Przedstawia pl. Kościuszki w czasach, gdy istniała jeszcze synagoga żydowska, spalona w czasie Nocy Kryształowej w 1938 r. (widoczna częściowo po lewej stronie kartki).
Bardzo podobają mi się takie wycieczki w przeszłość. Lubię wiedzieć, jak kiedyś wyglądała ulica, którą właśnie się przechadzam :).

12. USA / Stany Zjednoczone (US-713763)

US-713763

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

This beautiful autumn card arrived from Donna from Atlanta -- the home town of CNN, Coca-Cola and the 1996 Summer Olympics.
The colours are beautiful. Autumn is my favourite season :).

Tę piękną kartkę wysłała Donna z Atlanty -- rodzinnego miasta CNN, Coca-Coli i letnich igrzysk olimpijskich w 1996 r.
Przepiękne kolory. Jesień to moja ulubiona pora roku :).

Thursday, September 9, 2010

11. Finland / Finlandia (FI-823112)

FI-823112

From / Od konkajo
ID FI-823112
Distance / Dystans 1 808 km
Sent on / Wysłana 3 Jun, 2010
Travel time / Czas podróży 4 days / dni

This is a card from Jorma. He describes this card as representing his soul, as he has his own opinions. Well, a dreamy-romantic type :).
I like this type of postcards a lot. They're not vintage, more retro-style.

Kartka od Jormy. Opisuje ją jako opisującą jego duszę, jako że on również posiada swoje własne zdanie. Cóż, typ marzycielsko-romantyczny :).
Lubię ten typ kartek. Nie jest to vintage, a bardziej stylizacja retro.

10. The Netherlands / Holandia (NL-358516)

NL-358516

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

A windmill from The Netherlands, surrounded by a field of tulips. A typical view, but how cute! I love the colors, in reality they're more vivid than those on the scan.
Annemarie is 38, married, with 3 kids. She loves cooking but her family doesn't really appreciate it. She writes she does not know if it is about her bad cooking or their bad taste :).

Wiatrak z Holandii, otoczony polem tulipanów. Typowy widok, ale jakże uroczy! Bardzo podobają mi się kolory, które w rzeczywistości są bardziej żywe niż te na skanie.
Annemarie ma 38 lat, jest mężatką i ma troje dzieci. Kocha gotować, choć jej rodzina zbytnio tego nie docenia. Nie jest pewna, czy to chodzi o jej złe umiejętności kulinarne, czy ich brak gustu :).

9. Germany / Niemcy (DE-609762)

DE-609762

From / Od chilifarmer
ID DE-609762
Distance / Dystans 523 km
Sent on / Wysłana 3 Jun, 2010
Travel time / Czas podróży 2 days / dni

A really astonishing photo, taken at an interesting angle. It shows a view from the Rügen Island, which is the biggest German island.
Katja is a veterinarian working in Leipzig. She used to spend her holidays there several times and now she is about to travel to Indonesia and Australia.

Zdumiewające zdjęcie, zrobione pod ciekawym kątem. To widok z Rugii, która jest największą niemiecką wyspą.
Katja jest weterynarzem i pracuje w Lipsku. Kilka razy spędziła tam wakacje, natomiast teraz ma zamiar rozpocząć podróż do Indonezji i Australii.

Wednesday, September 8, 2010

8. Philippines / Filipiny (PH-15327)

PH-15327

From / Od Jenell
ID PH-15327
Distance / Dystans 10 484 km
Sent on / Wysłana 20 Apr, 2010
Travel time / Czas podróży 21 days / dni

An exotic card from Jenell from Philippines. I am not a big fan of multiviews, because usually pictures are too small to notice any details. This one, however, is quite clear. It's a pity that the sender is one of those people who don't like to write anything about themselves :(.
I found more information about Jenell on her profile. This part I like the most:

Pls. do not send me "low-Quality" cards, that means, don't just use a postcard wich was bought by your Grandmother when she ate candy and rolling around in her tricycle, while she wered a cute pink dress...

Funny, isn't it :)?

Egzotyczna kartka od Jenell z Filipin. Nie jestem wielką fanką kartek typu multiview, ale ta akurat jest dość wyraźna. Szkoda tylko, że autorka należy do tego typu osób, które nie lubią o sobie opowiadać :(.
Na profilu Jenell znalazłam więcej informacji na jej temat. Ten fragment rozbawił mnie najbardziej:

Nie wysyłaj mi, proszę, kartek "niskiej jakości", tzn. nie używaj kartek, które zostały kupione przez twoją babcię podczas gdy jadła cukierki i jeździła na tricyklu w uroczej różowej sukience...

7. USA / Stany Zjednoczone (US-672189)

US-672189

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Susan sent me this charming card from Austin, Texas. The full description on the back is: Wildflower Dreams: Original photograph of the color garden at the Lady Bird Johnson Wildflower enter in Austin, Texas. I would love to go there and be able to look at those beautiful flowers! Autumn coming, you know...

Susan wysłała mi tę uroczą kartkę z Austin w Teksasie. Chciałabym móc teraz tam pójść i ponapawać się widokiem tych pięknych kwiatów! A za oknem jesień...

6. Taiwan / Tajwan (TW-144121)

TW-144121

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

And here it is, the very first postcard from Asia. I think it's in a Japanese-something style, mostly because of cherry blossoms. And the sender is a young student, fascinated by Japanese culture.
The photo was taken in a popular place. Tonton writes that it's at Mt. Ali (whatever it is, a mountain I suppose; Wikipedia knows nothing) and a lot of tourist come to visit every year.
It's really, really beautiful.

Oto i ona, moja pierwsza pocztówka z Azji. Wydaje mi się, że to styl bardzo podobny do japońskiego, głównie przez kwiaty wiśni. No i nadawca jest młodym studentem, zafascynowanym japońską kulturą.
Zdjęcie zrobione zostało w miejscu bardzo popularnym wśród turystów. Tonton określił je jako Mt. Ali (cokolwiek to jest, jakaś góra zapewne; Wikipedia nic nie wie na ten temat).
Kartka mi się naprawdę podoba.

5. Finland / Finlandia (FI-792746)

FI-792746

From / Od saarukka
ID FI-792746
Distance / Dystans 1 848 km
Sent on / Wysłana 19 Apr, 2010
Travel time / Czas podróży 11 days / dni

Yay, a b/w photo, a kitten and a puppy! What else could you want :D?

Yay, czarno-biała fotografia, kociak i szczeniaczek! Czego chcieć więcej :D?

4. Germany / Niemcy (DE-579276)

DE-579276

From / Od bika
ID DE-579276
Distance / Dystans 162 km
Sent on / Wysłana 29 Apr, 2010
Travel time / Czas podróży 5 days / dni

My first card from Germany. I like it a lot, mostly because it's something different from views and other photos (it doesn't mean I don't like them!). It shows a painting by Abdul Ghafur Brechna called A Nomad "Kuchi". The painting itself is in the Linden Museum in Stuttgart, where the sender had recently been.

Moja pierwsza kartka z Niemiec. Bardzo ją lubię, głównie przez to, że przedstawia coś odmiennego od widoczków czy innych fotografii (co nie znaczy, że takich kartek nie lubię!). Obraz na kartce nazywa się A Nomad "Kuchi" i został namalowany przez Abdula Ghafura Brechnę (czy to tak się odmienia?). Można go zobaczyć w muzeum w Stuttgarcie.

3. The Netherlands / Holandia (NL-334309)

NL-334309

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

This postcard was sent by 2,5-year old Robin. The message was obviously written by one of his parents, but in the background it has cute random crayon marks :).
I really like this postcard. It's colourful and funny, exactly this type of postcards I like the most.

To kartka wysłana przez 2,5-rocznego Robina. Tekst z pewnością został napisany przez któregoś z rodziców, aczkolwiek tło zostało wzbogacone przez Robina uroczymi kredkowymi maziajami :).
Bardzo lubię tę kartkę. Jest kolorowa i zabawna, dokładnie tak, jak lubię.

2. Italy / Włochy (IT-81393)

IT-81393

From / Od angienewyork
ID IT-81393
Distance / Dystans 896 km
Sent on / Wysłana 8 Apr, 2010
Travel time / Czas podróży 5 days / dni

This cute card was sent by Angie from Italy. She is a vintage cards collector and it's one from her collection.
The card shows the Amalfi Coast, from Vettica Minore. It's near Salermo, where Angie lives. To be honest, until now I didn't notice that it's a UNESCO place ;).

Ta śliczna kartka wysłana została przez Angie z Włoch, kolekcjonerkę kartek vintage. Ta, którą ja dostałam, jest właśnie jedną z jej kolekcji.
Kartka pokazuje widok na Wybrzeże Amalfitańskie, z miasta Vettica Minore. To blisko Salermo, gdzie mieszka Angie. I będę szczera -- o tym, że to miejsce wpisane na listę UNESCO dowiedziałam się dopiero teraz, gdy szukałam artykułu z Wikipedii do podlinkowania ;).

1. Lithuania / Litwa (LT-71142)

LT-71142

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

ID:LT-71142
From: / Od:jonasdz3
Distance: / Dystans:1 357 km
Sent on: / Wysłana:8 Apr, 2010
Travel time: / Czas podróży:4 days

My first card! I was soooooo excited about it!
It was sent by Jonas, a 13-year old boy from Kaunas.
I like the fact, that there is a sentence in Lithuanian, translated into English. Something not very popular on cards.

Moja pierwsza kartka! Byłam strasznie podekscytowana, gdy zobaczyłam ją w swojej skrzynce.
Nadawcą jest Jonas, 13-letni chłopiec z Kaunas.
Podoba mi się, że kartka ma napis po litewsku, przetłumaczony na angielski. Niezbyt często spotykane na kartkach.

0. The beginning / Początek

Hello everybody!

For couple of months I've been exchanging cards on the Postcrossing website. I got into it a lot, I send more and more cards every day and I've started direct swapping too. So, I've decided to share my collection with you guys. And to be honest, I treat this page as the way to improve my English (so sorry for any mistakes, I'm still learning! But feel free to point any typos or wrong grammar constructions ;D).

Originally I'm from Poland, I've been living there and studying until 24 (that's why my blog is billingual). Last year I moved to Switzerland.

Witam wszystkich!

Od kilku miesięcy wymieniam się kartkami w ramach Postcrossing. Bardzo się w to wszystko wkręciłam, kartek wysyłam coraz więcej, a dodatkowo zaczęłam również wymieniać się kartkami w sposób bezpośredni. Postanowiłam więc podzielić się z Wami swoimi zbiorami. Nie ukrywam też, że w ten sposób chcę poćwiczyć swój angielski ;).

Urodziłam się w Polsce, gdzie mieszkałam i studiowałam do 24. urodzin. Rok temu przeprowadziłam się do Szwajcarii.

This is my profile on the postcrossing website:
To mój profil na stronie postcrossing:

heksita