Monday, February 27, 2012

84. China / Chiny (swap)

These 3 postcards were sent by Sukie. They all show Unesco WHS sites.

Te trzy kartki wysłała mi Sukie. Wszystkie przedstawiają obiekty z listy Unesco WHS.

From / Od sukiewu
Source / Źródło forum.postcrossing.com

CN-0004-SWAP

This it the Midway Gate to Heaven on Mount Tai. This mountain is one of "Five Sacred Mountains" and it has been a place of worship for over 3000 years.

To jest Brama Połowy Drogi do Nieba na górze Tai. Góra ta należy do Pięciu Świętych Gór i jest także miejscem kultu od ponad 3000 lat.

* * *

CN-0005-SWAP

This photo depicts the Pearl Shoal Waterfall in western Sichuan province. It has a fall of 40 metres and the top of the waterfall is 162,5 metres in width.

Zdjęcie to przedstawia wodospad Pearl Shoal w prowincji Syczuan. Ma on spadek 40 metrów, natomiast grzbiet wodospadu jest szeroki na 162,5 m.

* * *

CN-0006-SWAP

The last photo shows Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas. Here, for a distance of over 300 km, three of Asia's great rivers (the Nujiang River, the Mekong and the Yangtse) run roughly parallel to one another though separated by high mountain ranges with peaks over 6000 meters.

Ostatnie zdjęcie przedstawia trzy równoległe rzeki w obszarach chronionych Yunnanu (EN). Tutaj, na długości ponad 300 km, trzy największe rzeki Azji (Nujiang, Mekong i Yangtse) płyną mniej więcej równolegle, odseparowane między sobą wysokimi masywami górskimi ze szczytami dochodzącymi do ponad 6000 metrów.

83. China / Chiny (CN-327827)

CN-327827

From / Od Takuya0927
ID CN-327827
Distance / Dystans 8 895 km
Sent on / Wysłana 12 Feb, 2011
Travel time / Czas podróży 12 days / dni

It's an amazing view, but the problem is I have no idea what that is. The sender just wrote they're China's most famous mountains, so maybe it's Huangshan?

To przepiękny widok, jednakże problem tkwi w tym, że nie wiem, co to jest. Nadawca napisał tylko, że to najbardziej znane chińskie góry. Może to Huangshan?

82. China / Chiny (CN-335070)

CN-335070

From / Od Cell
ID CN-335070
Distance / Dystans 8 970 km
Sent on / Wysłana 25 Feb, 2011
Travel time / Czas podróży 14 days / dni

Bozhou is a prefecture-level city in the Eastern China. It is over 3000 years old. Bozhou is rich in Chinese herbal medicine and has the name of “capital of Herbal Medicine”. It also has many historical monuments. One of them is depicted in the photo the Ancient Opera Theater (Hua Xi Lou), built during 1662 and 1722, the reign of Emperor Kangxi of the Qing Dynasty.

Bozhou jest miastem o statusie prefektury miejskiej we wschodnich Chinach. Liczy sobie ponad 3000 lat, jest także kolebką medycyny chińskiej i posiada nazwę "stolicy medycyny ziołowej". Posiada także wiele zabytków. Jednym z nich jest przedstawiony na zdjęciu Starożytny Teatr Operowy (Hua Xi Lou), zbudowany w latach 1662-1722, podczas panowania cesarza Kangxi z dynastii Qing.

Friday, February 24, 2012

81. South Korea / Korea Południowa (swap)

KR-0001-SWAP

From / Od Dominique O.
Source / Źródło Facebook

Seoul is the capital and largest metropolis of South Korea. It's home to over 10 millions inhabitants; the Seoul National Capital Area has around 25 millions inhabitants (half of South Korea's population!), which makes it the world's second largest metropolitan area. Seoul has been a major settlement for over 2,000 years, with its foundation dating back to 18 B.C.

The photo shows the CheonggyCheon stream, which runs through downtown Seoul. A very long time ago it was hidden under the highway in order to hide trash, sand, and waste which amounts started to massively grow in 1953 after a lot of people moved to Seoul after the Korean War. It was re-opened few years back, in 2005. An environment with clean water and natural habitats was created, becoming popular among city residents and tourists.

Seul jest stolicą i największą metropolią Korei Południowej. Jest domem dla ponad 10 milionów mieszkańców; obszar metropolitarny posiada ok. 25 milionów mieszkańców (połowę populacji całej Korei Południowej!), co czyni go drugim największym na świecie. Seul jest ważną osadą od ponad 2000 lat, pierwsze zapisy na jego temat pochodzą z 18 w. p.n.e.

Zdjęcie przedstawia strumień CheonggyCheon (EN), który przepływa przez śródmieście Seulu. Wiele lat temu został schowany pod autostradą w celu schowania śmieci, piasku i odpadów, których ilości zaczęły gwałtownie rosnąć po 1953 roku, gdy wielu ludzi przeniosło się do Seulu po wojnie koreańskiej. Kanał został ponownie otwarty w 2005. Teraz jest to obszar z czystą wodą i naturalnymi siedliskami dla zwierząt, który szybko stał się popularny wśród mieszkańców i turystów.

80. Hong Kong (swap)

These two postcards are the result of an exchange with Kun.

Te dwie kartki są wynikiem wymiany z Kun.

From / Od Kun H.
Source / Źródło Facebook

HK-0006-SWAP

The description on the first card says:

This is a composite creation made up of many of the best neon signs on both sides of the harbour. Many of the signs represent some of Hong Kong's best restaurants and night spots. The street is real and is Nathan Road in Kowloon, also known as "the Golden Mile".

Tekst na pierwszej kartce wygląda następująco:

Jest to kompozycja wykonana z wielu najlepszych neonów po obu stronach portu. Wiele z nich przedstawia niektóre z najlepszych restauracji i klubów nocnych w Hong Kongu. Ulica ta jest prawdziwa, nazywa się Nathan Road i mieści się w Kowloon; znana jest także jako "Złota mila"

HK-0007-SWAP

Kun wrote this is the famous wishing tree, although he wasn't specific which one it is. I believe it's one of Lam Tsuen wishing trees. People believe that if you write your wish on a paper, tie it to an orange and successfully throw it up to hang it on the tree, the wish will come true. Usually I'm quite reserved when it comes to such practices, but who knows, maybe it works ;)?

Kun napisał, iż jest to popularne drzewo życzeń, aczkolwiek nie sprecyzował, które konkretnie. Myślę, że jest to jedno z drzew życzeń Lam Tsuen (EN). Ludzie wierzą, iż gdy napisze się swoje życzenie na papierze, przywiąże do pomarańczy i podrzuci do góry tak, by zawisło na gałęzi, życzenie się spełni. Zazwyczaj jestem dość sceptyczna jeśli chodzi o takie rzeczy, ale kto wie, może to rzeczywiście działa ;)?

79. Argentina / Argentyna (AR-7218)

AR-7218

From / Od fridaart
ID AR-7218
Distance / Dystans 11 402 km
Sent on / Wysłana 7 Dec, 2010
Travel time / Czas podróży 28 days / dni

So far this is the only one card from Argentina I have. Today, I'd think twice before registering it, as it is an ad card. A year ago my registering rules were not so strict; and besides that the sender wrote a long message, used nice stamps and cute stickers of vegetables. Forgiven ;).

Jak dotąd jest to moja jedyna kartka z Argentyny, jaką posiadam. Dzisiaj pewnie pomyślałabym dwa razy, zanim bym ją zarejestrowała, ponieważ jest to kartka reklamowa. Rok temu moje zasady dotyczące rejestrowania kartek nie były tak surowe; poza tym nadawca napisał długą wiadomość oraz użył ładnych znaczków i fajnych warzywnych naklejek. Wybaczone ;).

Wednesday, February 22, 2012

78. Poland / Polska

PL-0129-OTHER

From / Od Satai
Source / Źródło postcrossing-forum.pl

When Ola registered on a new Polish postcrossing forum, she changed her nickname from "Dellen Mir" to "Satai". The first person who discovered what the new nick means was about to receive a card from her. Well, it happens that was me ;) (and by the way I became interested in the "Babylon 5" series, which is the source of both nicknames).

Kazimierz is a historical district of Cracow, best known for being home to a Jewish community from the 14th century until the WW II. After the war it was populated by the poor and sometimes criminal elements. However, since 1988, now a popular annual Jewish Cultural Festival has drawn Cracovians back to Kazimierz. In 1993, it became the main place where S. Spielberg's "Schindler's List" was shot. Since then it started to bloom, important historic sites were restored and Jewish-themed restaurants, bars, bookstores, etc. start to appear.
Since 1978 Kazimierz with Cracow's Historic Centre and Wawel belong to the List of World Heritage Sites.

Kiedy Ola zarejestrowała się na nowym polskim forum postcrossingu zmieniła swój nick z "Dellen Mir" na "Satai". Osoba, która pierwsza zgadła, co oznacza ten nick, miała dostać od niej kartkę. Cóż, tak się składa, że to na mnie padło ;) (a przy okazji zainteresowałam się serialem "Babylon 5", z którego oba nicki mają źrodło).

Kazimierz to historyczna dzielnica Krakowa, najbardziej znana jako dzielnica żydowska (od XIV wieku aż do drugiej wojny światowej). Po wojnie została zasiedlona przez biednych, często kryminalistów. Jednakże począwszy od 1988 roku popularny teraz coroczny Festiwal Kultury Żydowskiej zaczął przyciągać Krakowian z powrotem do Kazimierza. W 1993 roku S. Spielberg nakręcił na Kazimierzu "Listę Schindlera". Od tej pory miejsce to zaczęło kwitnąć, ważne historyczne tereny zostały odrestaurowane, a także pojawiły się restauracje, bary, księgarnie, itp. nawiązujące do kultury żydowskiej.
Zabytki Kazimierza wraz ze ścisłym Starym Miastem i Wawelem zostały zapisane na liście światowego dziedzictwa UNESCO w 1978 roku.

77. Poland / Poland (swap)

PL-0128-SWAP

/ Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

From / Od Anna S.
Source / Źródło Facebook

For many years I imagined Warsaw as a big, gray, overcrowded awful city. Just recently this image in my head started to change. I've been there several times and if I had to go back to Poland, Warsaw might be my destination :).

I also like cards published by Atelier Nouvelles Images. That's why this card drew my attention.

Przez wiele lat wyobrażałam sobie Warszawę jako wielkie, szare, przeludnione paskudne miasto. Ten obraz w mojej głowie zaczął się zmieniać dopiero niedawno. Byłam tam kilka razy i gdyby teraz miała wracać do Polski, Warszawa mogłaby być moim celem :).

Poza tym lubię kartki z serii Atelier Nouvelles Images. Dlatego też ta kartka przyciągnęła moją uwagę.

76. Sri Lanka (swap)

Prepare for a lot of postcards :-)!

Przygotujcie się na wiele kartek :-)!

LK-0001-SWAP

LK-0002-SWAP

LK-0003-SWAP

LK-0004-SWAP

LK-0005-SWAP

LK-0006-SWAP

LK-0007-SWAP

LK-0008-SWAP

LK-0009-SWAP

LK-0010-SWAP

From / Od Jay D.
Source / Źródło Facebook

I don't have much to say, pictures speak for themselves. It's just one of my dream worlds I'd like to live when I'm old. Beautiful landscapes, wild animals, fresh fruits and vegetables... Eh.

Nie mam wiele do powiedzenia, zdjęcia mówią same za siebie. To jeden z tych wymarzonych światów, w których chciałabym się zestarzeć. Piękne widoki, dzikie zwierzęta, świeże owoce i warzywa... Eh.

Tuesday, February 21, 2012

75. Portugal / Portugalia (PT-185532)

PT-185532

From / Od PBB
ID PT-185532
Distance / Dystans 1 725 km
Sent on / Wysłana 23 Jun, 2011
Travel time / Czas podróży 7 days / dni

As you probably know, Lisbon is the capital of Portugal. It's the westernmost large city in Europe. It is also much older than London, Rome and Paris. Who would say?

The photo depicts the downtown of Lisbon by the Tagus River. The opposite bank is illuminated by Almada City.

Jak zapewne wiecie, Lizbona jest stolicą Portugali. Spośród dużych europejskich miast jest najbardziej wysunięte na zachód. Jest także znacznie starsze niż Londyn, Rzym czy Paryż. Kto by powiedział?

Zdjęcie przedstawia śródmieście Lizbony nad rzeką Tagus. Po jej drugiej stronie widać światła Almady.

74. Tunisia / Tunezja (swap)

TN-0001-SWAP

From / Od Mehdi K.
Source / Źródło Facebook

It is another swap from Facebook <3.
Mehdi sent me this card depicting Korbous, a small Tunisian city with 3500 inhabitants. It came a little bit destroyed, but it's not important :).

To kolejny swap z Facebooka <3.
Mehdi przysłał mi tę kartkę przedstawiającą Korbous, małe tunezyjskie miasteczko z 3500 mieszkańcami. Przyszła trochę sponiewierana, ale ważne, że jest :).

73. St. Lucia (swap)

LC-0001-SWAP

From / Od charliesangel26
Source / Źródło postcrossing.com

Saint Lucia is a small island (600 km2), belonging to the Lesser Antilles at the Caribbean Sea. It is also a country belonging to a Commonwealth realm.

Mandy asked me if I want to swap... well, how could I say "no" ;)?

Saint Lucia to niewielka wyspa o powierzchni 600 km2, należąca do Małych Antyli na Morzu Karaibskim. Jest to także państwo należące do brytyjskiej Monarchii Narodów.

Mandy spytała się, czy chcę się wymienić. Jakże mogłabym powiedzieć "nie" ;)?

72. South Africa / RPA (ZA-19030)

ZA-19030

From / Od Shaneez
ID ZA-19030
Distance / Dystans 8 845 km
Sent on / Wysłana 5 Sep, 2011
Travel time / Czas podróży 14 days / dni

A beautiful card sent by Sandy. Essence of South Africa :).

Piękna kartka wysłana przez Sandy. Esencja RPA :).

71. New Zealand / Nowa Zelandia (NZ-54647)

NZ-54647

From / Od Gordon
ID NZ-54647
Distance / Dystans 18 519 km
Sent on / Wysłana 6 Jul, 2011
Travel time / Czas podróży 7 days / dni

Gordon the cat is well known in the postcrossing world. He has over 1000 sent cards, all like this one. It's a perfect example of a card I'd like to never, EVER see in my mailbox again.

Kot Gordon jest dobrze znany w postcrossingowym świecie. Ma ponad 1000 wysłanych kartek, wszystkie podobne do tej. To doskonały przykład kartki, jakiej nigdy, PRZENIGDY nie chcę już zobaczyć w swojej skrzynce.

70. Norway / Norwegia (NO-50503)

NO-50503

From / Od Argenorge
ID NO-50503
Distance / Dystans 1 680 km
Sent on / Wysłana 25 Jul, 2011
Travel time / Czas podróży 12 days / dni

One of my dreams is to go north and see the aurora and the midnight sun!

Jednym z moich marzeń jest podróż na północ i zobaczenie na własne oczy zorzy polarnej i dnia polarnego!

69. Nigeria (swap)

NG-0001-SWAP

From / Od Ahmed A. M.
Source / Źródło Facebook

Few months ago I discovered the Postcrossing group on Facebook. It is much easier to arrange a swap with somebody from an exotic country there! This way my list of countries grew up rapidly ^^.

This card I got from Ahmed from Nigeria. It's perfect! I love cards with indigenous people!

Kilka miesięcy temu odkryłam grupę Postcrossing na Facebooku. Umówienie się na swapa z kimś z egzotycznego kraju stało się o wiele prostsze! W ten sposób moja lista krajów zwiększyła się szybko ^^.

Tę kartkę dostałam od Ahmeda z Nigerii. Jest idealna! Uwielbiam kartki z tubylcami!