Monday, February 27, 2012

84. China / Chiny (swap)

These 3 postcards were sent by Sukie. They all show Unesco WHS sites.

Te trzy kartki wysłała mi Sukie. Wszystkie przedstawiają obiekty z listy Unesco WHS.

From / Od sukiewu
Source / Źródło forum.postcrossing.com

CN-0004-SWAP

This it the Midway Gate to Heaven on Mount Tai. This mountain is one of "Five Sacred Mountains" and it has been a place of worship for over 3000 years.

To jest Brama Połowy Drogi do Nieba na górze Tai. Góra ta należy do Pięciu Świętych Gór i jest także miejscem kultu od ponad 3000 lat.

* * *

CN-0005-SWAP

This photo depicts the Pearl Shoal Waterfall in western Sichuan province. It has a fall of 40 metres and the top of the waterfall is 162,5 metres in width.

Zdjęcie to przedstawia wodospad Pearl Shoal w prowincji Syczuan. Ma on spadek 40 metrów, natomiast grzbiet wodospadu jest szeroki na 162,5 m.

* * *

CN-0006-SWAP

The last photo shows Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas. Here, for a distance of over 300 km, three of Asia's great rivers (the Nujiang River, the Mekong and the Yangtse) run roughly parallel to one another though separated by high mountain ranges with peaks over 6000 meters.

Ostatnie zdjęcie przedstawia trzy równoległe rzeki w obszarach chronionych Yunnanu (EN). Tutaj, na długości ponad 300 km, trzy największe rzeki Azji (Nujiang, Mekong i Yangtse) płyną mniej więcej równolegle, odseparowane między sobą wysokimi masywami górskimi ze szczytami dochodzącymi do ponad 6000 metrów.

No comments:

Post a Comment