Sunday, April 22, 2012

104. South Africa / RPA (swap-bot)

ZA-0001-SWAP

From / Od Marie-Antoinette P. (Apelser)
Source / Źródło www.swap-bot.com

The lion, with some males exceeding 250 kg in weight, is the second-largest living cat after the tiger. Wild lions currently exist in Sub-Saharan Africa and in Asia, having disappeared from North Africa and Southwest Asia in historic times. They live for ten to fourteen years in the wild, while in captivity they can live longer than twenty years. They typically inhabit savanna and grassland. Lions are unusually social compared to other cats.

Lew, w przypadku samców przekraczający czasem 250 kg wagi, jest drugim -- zaraz po tygrysie -- największym dużym kotem. Dzikie lwy zamieszkują obecnie afrykańskie tereny subsaharyjskie oraz Azję, niegdyś zamieszkiwały także Amerykę Północą i południowo-zachodnią Azję. Na wolności żyją 10-14 lat, w niewoli żyją czasem ponad dwadzieścia. Zazwyczaj przebywają na sawannie i terenach trawiastych. W porównaniu do innych kotów, są niezwykle socjalne.

103. New Zealand / Nowa Zelandia (swap-bot)

NZ-0002-SWAP

From / Od Natasha H. (glassnowdrop)
Source / Źródło www.swap-bot.com

Dunedin is considered to be one of the four main urban centres of New Zealand for historic, cultural, and geographic reasons. It was New Zealand's largest city by population until about 1900, now it's the second-largest city in the South Island (the larger of the two major islands of New Zealand).

The photo shows the Octagon, the central part of Dunedin, chosen as the center of the city by Charles Kettle, Chief Surveyor of the New Zealand Company in 1846.

Dunedin jest uważane za jedno z czterech głównych centrów Nowej Zelandii pod względem historycznym, kulturalnym i geograficznym. Do 1900 roku było największym nowozelandzkim miastem, teraz natomiast jest drugim największym miastem na Wyspie Południowej (większej z dwóch najważniejszych wysp Nowej Zelandii).

Zdjęcie przedstawia Oktagon (EN), centralną część Dunedin, która została wybrana jako centrum przez Karola Kettle, głównego ankietera w New Zealand Company, w 1846 r.

102. Belarus / Białoruś (BY-412980)

BY-412980

From / Od Tkanushe4ka
ID BY-412980
Distance / Dystans 1 366 km
Sent on / Wysłana 3 Apr, 2012
Travel time / Czas podróży 9 days / dni

I always thought Santa Claus lives in Finland. Apparently, he also has some other residences. This is the Belorussian one :).

Zawsze myślałam, że Święty Mikołaj mieszka w Finlandii. Najwidoczniej ma jednak także inne miejsca pobytu. To jest białoruskie :).

101. Germany / Niemcy (DE-1315705)

DE-1315705

From / Od wurzelchen
ID DE-1315705
Distance / Dystans 348 km
Sent on / Wysłana 30 Mar, 2012
Travel time / Czas podróży 8 days / dni

I've seen this cute photo many times, but now I can't find any information about it, besides the caption: Scandale Grande! From the Bruwell's Collection, Kodak Snapshot Winner 1947.

Widziałam to urocze zdjęcie już wiele razy, jednak teraz nie mogę znaleźć żadnych informacji o nim, poza podpisem: Wielki skandal! Z kolekcji Bruwella, zwycięzca konkursu Kodaka 1947.

Saturday, April 21, 2012

100. Taiwan / Tajwan (swap)

celebration

Yaaaaay, a 100th card on the blog :D! / Yaaaay, setna kartka na blogu :D!

TW-0014-SWAP

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Chinese dragon is a mythical creature in Chinese mythology and folklore. In Chinese art, dragons are typically portrayed as long, scaled, serpentine creatures with four legs. In yin and yang terminology, a dragon is yang and complements a yin.

In contrast to European dragons, which are considered evil, Chinese dragons traditionally symbolize potent and auspicious powers, particularly control over water, rainfall, hurricane, and floods. The dragon is also a symbol of power, strength, and good luck.

Chiński smok to mitologiczne stworzenie z chińskiej mitologii i folkloru. W chińskiej sztuce, smoki są zazwyczaj przedstawiane jako długie czteronogie węże pokryte łuskami. W terminologii yin i yang, smok jest yang i uzupełnia yin.

W przeciwieństwie do smoków z kultury europejskiej, uważanych za złe, chińskie smoki symbolizują moce silne i pomyślne, szczególnie kontrolę nad wodą, opadami, huraganami i powodziami. Smok jest także symbolem mocy, siły i szczęścia.

* * *

TW-0015-SWAP

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Taipei is a capital of Taiwan (officially the Republic of China) located on the Taiwan Island over the Tamsui River. It is the political, economic, and cultural center of Taiwan. The National Palace Museum which has one of the largest collections of Chinese artifacts and artworks in the world is located here. Considered to be a global city, Taipei is part of a major industrial area. Railways, high speed rail, highways, airports, and bus lines connect Taipei with all parts of the island.
The high, distinctive scyscraper is called Taipei 101, formerly known as the Taipei World Financial Center. It ranked officially as the world's tallest from 2004 until the opening of the Burj Khalifa in Dubai in 2010.

Tajpej jest stolicą Tajwanu (oficjalnie Republiki Chińskiej), położone na wyspie o tej samej nazwie, nad rzeką Tamsui. Jest to polityczne, kulturalne i ekonomiczne centrum Tajwanu. Znajduje się tutaj Narodowe Muzeum Pałacowe, które posiada jedną z największycj kolekcji chińskich artefaktów i grafik. Uważane za globalną metropolię, Tajpej jest częścią ważnego industrialnego obszaru. Jest połączony z resztą wyspy siecią torów, szybkiej koleji, autostrad, lotnisk i linii autobusowych.

99. UK / Wielka Brytania

GB-0010-OTHER

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Paula asked a question: where did I relax and sunbathe today? We knew it was a city located along the Bristol Channel, known of many beaches. I was lucky and guessed correctly :D. As a prize I received this lovely card.

Barry (Welsh: Y Barri) is a town in the Vale of Glamorgan in Wales. Located less than 11 km south-southwest of Cardiff, the capital city of Wales, Barry is a seaside resort, with attractions including several beaches and the Barry Island Pleasure Park. Once a small village, Barry has absorbed its larger neighbouring villages of Cadoxton and Barry Island. The current population of Barry is almost 48000.

Paula zadała pytanie: gdzie dzisiaj odpoczywałam i łapałam słońce? Wiedzieliśmy, że było to miasto położone nad Kanałem Bristolskim, znane z wielu plaż. Miałam to szczęście i zgadłam :D. Jako nagrodę dostałam tę oto uroczą kartkę.

Barry (wal. Y Barri) jest miastem w walijskim hrabstwie Vale of Glamorgan. Położone mniej niż 11 km na południowy-zachód od Cardiff, głównego miasta Walii, Barry jest nadmorskim resortem, z atrakcjami w postacji wielu plaż i parku rozrywki. Niegdyś było niewielką wioską, dopóki nie wchłonęło większych sąsiadów: Cadoxton i Wyspę Barry. Obecna populacja Barry wynosi prawie 48000 osób.

98. France / Francja (FR-196029)

FR-196029

From / Od me_lady
ID FR-196029
Distance / Dystans 489 km
Sent on / Wysłana 3 Mar, 2012
Travel time / Czas podróży 41 days / dni

Paris and its wonders...
This city is full of little treasures. I know it for sure, I was there last year ;).

This card shows the Pont au Change, a bridge over the Seine, and la Conciergerie, a former royal palace and prison.
Several bridges have stood in this place. It owes its name to the goldsmiths and money changers who had installed their shops on an earlier version of the bridge in the 12th century. Because of the fire of one of the houses in the 14th century the whole bridge was destroyed. It repeated 500 years later and since then building any houses and trading on the bridge become forbidden.
La Conciergerie is part of the larger complex known as the Palais de Justice, which is still used for judicial purposes. Hundreds of prisoners during the French Revolution were taken from La Conciergerie to be executed on the guillotine at a number of locations around Paris.

Paryż i jego cuda...
Miasto to jest pełne małych skarbów. Wiem to na pewno, byłam tam w zeszłym roku ;).

Kartka ta przedstawia Most Wymiany (Pont au Change) położony nad Sekwaną oraz Conciergerie, były pałac królewski oraz więzienie.
Wiele mostów stało w tym miejscu. Nazwę zawdzięczają złotnikom i ludziom wymieniającym złoto, którzy wybudowali swoje sklepy na wczesnej wersji mostu z XII w. W XIV w. pożar jednego z domów stał się przyczyną zniszczenia całego mostu. Sytuacja powtórzyła się 500 lat później i stała się podstawą zakazu budowania domów na moście, a później całkowitego zakazu handlu.
Conciergerie jest częścią większego kompleksu znanego jako Pałac Sprawiedliwości, który do dzisiaj jest używany w celach sądowych. W czasie Rewolucji Francuskiej setki więźniów przebyło drogę z Conciergerie na ulice Paryża, gdzie w wielu miejscach przeprowadzano egzekucje gilotyną.

Friday, April 20, 2012

97. Russia / Rosja (RU-791418)

RU-791418

From / Od ValentinaF
ID RU-791418
Distance / Dystans 5 546 km
Sent on / Wysłana 12 Feb, 2012
Travel time / Czas podróży 11 days / dni

Valentina lives in Krasnoyarsk in Siberia and sent me this beautiful autumnal view of the gigantic rock cliffs of the Stolby Nature Reserve.

Valentina mieszka w Krasnojarsku na Syberii i wysłała mi ten przepiękny jesienny widoczek wielkich kamiennych klifów w rezerwacie przyrody Stolby.

96. Philippines / Filipiny (swap)

PH-0005-SWAP

From / Od Cenezo Q.
Source / Źródło Facebook

The caption on the card says:

A native girl dances while carrying a bin of lanzones above her head during a Lanzones Festival in Mambajao, Camiguin Island.

Podpis na kartce mówi:

Rodowita mieszkanka tańczy jednocześnie niosąc nad głową kosz lanzones podczas Festiwalu Lanzones w Mambajao na wyspie Camiguin.

Lanzones

Lansium domesticum is a species of tree bearing edible fruit. The tree is average sized, reaching 30 metres. It is cultivated mainly for its fruit, which can be eaten raw. The fruit can also be bottled in syrup. Some parts of the plant are used in traditional medicine.

Lansium domesticum jest gatunkiem drzewa rodzącym jadalne owoce. Wyrasta do przeciętnych rozmiarów, osiągając wysokość 30 metrów. Uprawiane jest głównie ze względu na owoce, które mogą być spożywane na surowo. Mogą być także przerobione na syrop. Niektóre części rośliny wykorzystywane są także w medycynie naturalnej.

Lanzones Festival is held every third week of October and it is a four day grand celebration of the lanzones fruit. It is a street dancing competition and parties, trade fair featuring local handicraft and products, cultural shows, parade and beauty pageant. Houses, street poles and even people are ornamented with lanzones.

Festiwal Lanzones (EN) ma miejsce w każdy trzeci tydzień października. Jest to czterodniowe świętowanie na cześć owoców lanzone. To konkurs tańca ulicznego, przyjęcia, jarmark z lokalnymi wyrobami, przedstawienia kulturalne, parada i konkurs piękności. Domy, uliczne słupy, a nawet ludzie są przystrojeni w lanzones.

95. Germany / Niemcy (DE-1275146)

DE-1275146

From / Od Sian
ID DE-1275146
Distance / Dystans 413 km
Sent on / Wysłana 4 Mar, 2012
Travel time / Czas podróży 19 days / dni

A very nice card :).

Bardzo sympatyczna kartka :).

94. Germany / Niemcy (DE-1281553)

DE-1281553

From / Od trtrop
ID DE-1281553
Distance / Dystans 230 km
Sent on / Wysłana 7 Mar, 2012
Travel time / Czas podróży 22 days / dni

Old posters and ads are one of my favorite topics. I'm really happy every time I find something like this in my mailbox.

Hugo Zietz was the founder of the Oriental Tobacco and Cigarettes Factory Yenidze, which began production in 1886. Its name was taken from a small village near Xanthi in the former Ottoman Empire, from which Zietz took most of his tobacco. In 1925 the company was purchased by Reemtsma (nowadays one of the biggest tobacco and cigarette producers in Europe). The factory in Dresden began production of Salem Gold, Salem Selection and Salem No. 6.

Stare plakaty i reklamy to jeden z moich ulubionych tematów. Bardzo się cieszę za każdym razem, gdy znajduję coś w tej tematyce w swojej skrzynce pocztowej.

Hugo Zietz był założycielem Orientalnej Wytwórni Tabaki i Papierosów Yenidze, która rozpoczęła produkcję w 1886 r. Nazwa została zapożyczona od małej wioski w pobliżu Xanthi w byłym Imperium Ottomańskim, z której Zietz miał większość swojej tabaki. W 1925 r. firma została zakupiona przez Reemtsma (dzisiaj jest to jeden z największych producentów tabaki i papierosów w Europie). Fabryka w Dreźnie rozpoczęła produkcję Salem Gold, Salem Selection i Salem No. 6.

Thursday, April 19, 2012

93. Finland / Finlandia (FI-1376038)

FI-1376038

From / Od telle
ID FI-1376038
Distance / Dystans 1 799 km
Sent on / Wysłana 22 Mar, 2012
Travel time / Czas podróży 7 days / dni

This photo was taken c. 1945 in Paris. I like it a lot, I'm fond of this type of cards.

Zdjęcie to zostało zrobione ok. 1945 roku w Paryżu. Podoba mi się bardzo, lubię tego typu stare kartki.

92. The Netherlands / Holandia (NL-1128365)

NL-1128365

From / Od bertjl
ID NL-1128365
Distance / Dystans 558 km
Sent on / Wysłana 28 Mar, 2012
Travel time / Czas podróży 6 days / dni

Castle Twickel is 700 years old. It is situated in Delden, a small Dutch city in the province of Overijssel.

Zamek Twickel ma 700 lat. Położony jest w Delden, małym holenderskim miasteczku w prowicji Overijssel.

91. Canada / Kanada (swap-bot)

CA-0004-SWAP

From / Od Tünde s. (kankalin)
Source / Źródło www.swap-bot.com

Montreal, the second largest Canadian city, took its name from Mount Royal, the hill located in the heart of the city.
It is believed that the Iroquoians inhabited this area from 14th century, but due to unknown issues they left three hundreds years later. At the beginning of 17th century the French explorer Samuel de Champlain established a fur trading post there. Ville-Marie (that was the first name of the new trading post) became a center of fur trade and a base of further French exploration in North America.
Today it is inhabited by 2 million people. In 2002 Montreal was merged with the 27 surrounding municipalities. The merged suburbs were resistant and two years later, in 2004, some of them, totalling 13% of the population, voted to leave the unified city.

Montreal, drugie największe kanadyjskie miasto, wziął swą nazwę od Góry Royal, wzgórza położonego w centrum miasta.
Uważa się, iż Irokezi zamieszkali ten rejon w XIV w., jednakże z nieznanych przyczyn odeszli gdzie indziej trzysta lat później. Na początku XVII w. francuski badacz Samuel de Champlain założył w tym miejscu placówkę handlującą futrami. Ville-Marie (tak brzmiała pierwsza nazwa placówki) stała się centrum handlu futrami oraz bazą do dalszej ekspansji Francuzów w Ameryce Północnej.
Dzisiaj miasto to jest zamieszkane przez 2 miliony ludzi. W 2002 Montreal połączył się z 27 sąsiadującymi miastami. Scalone obrzeża zaprotestowały i dwa lata później, w 2004, kilkanaście z nich, zamieszkałych przez 13% populacji, zadecydowało o odłączeniu się od zunifikowanego miasta.

90. Slovenia / Słowenia (swap-bot)

SI-0001-SWAP

From / Od Simona T. (Lunanai)
Source / Źródło www.swap-bot.com

This is Izola, an old fishing city in Slovenia on the Adriatic coast of the Istrian peninsula. Its history reaches 2nd century BC, when the Romans built in this place a port and a settlement known as Haliaetum. A thermal spring was discovered in Izola in 1820, which made it a popular tourist destination. Today, the city has 14000 inhabitants.

Na zdjęciu widzicie Izolę, stare miasto rybackie w Słowenii, położone nad adriatyckim wybrzeżem półwyspu Istria. Jego historia sięga II w. p. n. e., gdy Rzymianie założyli tu port i osadę znane jako Haliaetum. W 1820 roku odkryto tu źródła termalne, przez co Izola stała się popularnym turystycznym miastem. W dzisiejszych czasach mieszka tu 14000 ludzi.

89. Germany / Niemcy (swap-bot)

DE-0015-SWAP

From / Od Steffi T. (steffelchen)
Source / Źródło www.swap-bot.com

Recently I discovered another way to swap with people: swap-bot. I don't use it very often, but it's nice to know there is another platform for swaps :).

Niedawno odkryłam kolejny sposób na wymienianie się ludźmi: swap-bot. Nie używam go zbyt często, ale miło jest mieć świadomość, że istnieje jeszcze jedno miejsce do wymianek :).

Hamburg is the second largest city in Germany, located in its northern part over the river Elbe. It is inhabited by almost 2 million people.
The photo shows the St. Pauli, one of the 105 quarters in the city. It contains a world famous red light district around the street Reeperbahn.

Hamburg jest drugim największym miastem w Niemczech, położonym na północy nad rzeką Elbą. Mieszka w nim prawie 2 mln ludzi.
Zdjęcie przedstawia St. Pauli, jedną ze 105 dzielnic w mieście. Zawiera znany na całym świecie dystrykt czerwonych świateł dookoła ulicy Reeperbahn.

88. Panama (swap)

This set is an excellent example of cards I love the most: views, people and nature (it this set had the fourth card with food I'd be even happier).

Ten zestaw jest doskonałym przykładem kartek, które uwielbiam najbardziej: widoki, ludzie i natura (gdyby dołączona była jeszcze 4. kartka, byłabym w siódmym niebie!).

From / Od Numismatics Caribbean
Source / Źródło Facebook

PA-0002-SWAP

Mariposa Azul, the Peleides Blue Morpho: tropical butterflies, found mostly in Mexico, Central America and South America. They are in shimmering shades of blue and green, using this to frighten away predators, by flashing their wings rapidly.

Mariposa Azul, Niebieski Motyl (the Peleides Blue Morpho): tropikalne motyle, spotykane głównie w Meksyku, Ameryce Środkowej i Południowej. Występują w połyskliwych odcieniach niebieskiego i zielonego. Umożliwia im to odstraszenie drapieżników, poprzez gwałtowne machanie skrzydłami.

* * *

PA-0003-SWAP

This card presents the national costume of Panama -- the pollera. This Spanish term describes a big one-piece skirt. The gold and pearl jewelry used with polleras are passed down as heirlooms through generations.

Kartka ta przedstawia narodowy strój panamski -- pollerę (EN). Słowo to wywodzi się z hiszpańskiego i oznacza dużą spódnicę uszytą z jednego kawałka materiału. Złota i perłowa biżuteria noszona do pollery traktowana jest jako pamiątka rodzinna i przekazywana z pokolenia na pokolenie.

* * *

PA-0004-SWAP

And this is the object unequivocally connected to Panama -- the Miraflores locks, part of the Panama Canal. It was built at the beginning of XXth century, and has been one of the most important waterways since. The waterway from San Francisco to New York is shorter by 14 500 km!

A to już obiekt jednoznacznie kojarzony z Panamą -- śluza Miraflores (EN) w Kanale Panamskim. Kanał ten został zbudowany na początku XX wieku i do tej pory jest jedną z najważnieszych dróg wodnych świata. Dzięki niemu droga morska z San Francisco do Nowego Jorku została skrócona o 14 500 km!