Thursday, October 28, 2010

34. Russia / Rosja (RU-193204)

RU-193204

From / Od Umi_Yasutoko
ID RU-193204
Distance / Dystans 8 648 km
Sent on / Wysłana 26 Jul, 2010
Travel time / Czas podróży 16 days / dni

That's a card from Meong Suna. She's a Korean living in the Sakhalin Island in Russia. She is 14 and loves to create photographic portrets of her friends.

To kartka od Meong Suna, która jest Koreanką mieszkającą w Rosji na wyspie Sachalin. Meon ma 14 lat i uwielbia tworzyć fotograficzne portrety swoich znajomych.

33. Finland / Finlandia (FI-857183)

FI-857183

From / Od NeoCo
ID FI-857183
Distance / Dystans 1 902 km
Sent on / Wysłana 21 Jul, 2010
Travel time / Czas podróży 17 days / dni

Another Finland, but very nice one. I like the idea of four seasons.

Kolejna Finlandia, ale bardzo ładna. Podoba mi się pomysł z czterema porami roku.

Wednesday, October 27, 2010

32. Lithuania / Litwa (LT-84793)

LT-84793

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

I said I don't like multiviews, didn't I? Well, this card is an exception, I even don't know why, because pictures are small ;). Maybe that's because of the beautiful sacred architecture. I've been to Vilnus few years ago, but I don't remember much from that trip. I had a flu and a fever, and I was wandering through the city like in a dream or something :(.
But there is something I don't really like about this card. Monika has written one sentence only with greeting from Lithuania :(.

Mówiłam, że nie lubię multiview, prawda? Cóż, ta kartka jest wyjątkiem, choć sama nie wiem dlaczego, bo te zdjęcia też są małe ;). Może to przez tę piękną architekturę sakralną. Byłam w Wilnie jakiś czas temu, ale wiele z tej wycieczki nie pamiętam. Złapało mnie jakieś choróbsko i przez gorączkę czułam się jak w jakimś śnie :(.
Jest jednak coś, co nie podoba mi się w tej kartce. Monika napisała tylko jedno zdanie z pozdrowieniami z Litwy :(.

31. Taiwan / Tajwan (TW-172882)

TW-172882

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

This is a card sent by Ruby. She lives in Kaohsiung on the south of Taiwan. She has majored in music this September and plays oboe and piano.
The funny thing about this 85-story building is that its shape was taken from the 高 letter (word?) and 高雄 means Kaohsiung :D.

Tę kartkę przysłała Ruby. Ruby mieszka w Kaohsiung na południu Tajwanu. We wrześniu skończyła studia muzyczne. Potrafi grać na oboju oraz pianinie.
Zabawnym faktem dotyczącym tego 85-piętrowego budynku jest to, że swój kształt wziął od litery (słowa?) 高. 高雄 to po chińsku właśnie Kaohsiung :D.

Tuesday, October 26, 2010

30. USA / Stany Zjednoczone (US-764556)

US-764556

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Cloudy, mysterious and in reality not so blue-ish ;) -- that's the card from Asta. He is a Lithuanian, who moved to Chicago some time ago.
The card was a part of the "Great Lakes lighthouses" collection and shows the Mendota Lighthouse in Michigan. It was built in the XIXth centrury and had been working to 1956. Then it became a private property and stopped working, but since 1998 it lits again.

Pochmurna, tajemnicza i w rzeczywistości nie tak niebieska -- to kartka od Asty. Asta jest Litwinem, który przeprowadził się do Chicago jakiś czas temu.
Kartka była częścią kolekcji "Latarnie morskie Wielkich Jezior". Widać na niej latarnię Mendota (link EN) w Michigan. Zbudowana została w XIX wieku i działała do 1956 roku. Wtedy przeszła w ręce prywatne i została wyłączona, jednakże od 1998 roku świeci ponownie.

29. Germany / Niemcy (DE-65386)

DE-653860

From / Od RammKirsten
ID DE-653860
Distance / Dystans 467 km
Sent on / Wysłana 27 Jul, 2010
Travel time / Czas podróży 5 days / dni

Well, that's not my favourite type of cards. Pictures on multiviews are usually to small to notice any details.
This card was sent by Kirstin, who lives in Unna, a not-so-big city in North Rhine-Westphalia. The photo in the middle shows the Old Market. Unfortunately, Kirsten hasn't written much about her town or herself. But what's important -- that was my first card written in German, and I was able to understand it ;)!

Cóż, nie jest to mój ulubiony typ kartek. Zdjęcia na multiview zazwyczaj są zbyt małe, żeby dojrzeć jakiekolwiek detale.
Tę kartkę wysłała Kirstin mieszkająca w Unna, niedużym mieście w Nadrenii Północnej-Westfalii. Na środkowym zdjęciu widać Stary Rynek. I tyle wiem o tym miejscu, bo niestety Kirsten nie napisała wiele o swoim miejscu czy o sobie. Ale -- co jest ważne -- to moja pierwsza kartka napisana po niemiecku. I byłam w stanie ją zrozumieć ;)!

28. Belarus / Białoruś (BY-76308)

BY-76308

From / Od gai
ID BY-76308
Distance / Dystans 1 521 km
Sent on / Wysłana 21 Jul, 2010
Travel time / Czas podróży 11 days / dni

This is one of the most beautiful cards in my collection. I love autumn colours and this red spire is a great addition to them. It came from Alexander who lives in Minsk.
It has a full description on the other side:

In 1904, after the death of the regular castle owner -- Mikhail Svyatapolk-Mirskiy, not far from ancient walls rose a family chapel-tomb. There was no park around it at that time. Later prince Mikhail's elder son made some changes, which partially kept by now. He improved the park, started growing roses. Exotic coniferous trees, numerous bushes of jasmine were planted near the chapel.

To jedna z najpiękniejszych kartek w mojej kolekcji. Uwielbiam kolory jesienne, a ta czerwona wieża jest świetnym dodatkiem do nich. Kartka przyszła od Alexandra, który mieszka w Mińsku.
Co ciekawe, na odwrocie znajduje się opis zdjęcia, także po polsku:

W roku 1904 po śmierci następnego właściciela zamku -- księcia Michała Świętopołka-Mirskiego niedaleko od leciwych ścian powstała rodzinna kaplica-grobowiec. Wtedy parku wokół jego jeszcze nie było. Już później starszy syn księcia Michał dokonał przebudowy, które zachowały się częściowio do dziś -- i założył park, zaczął hodować róży. Obok grobowca były posadzone egzotyczne drzewa iglaste, liczne krzaki jaśminu.

Pisownia oryginalna. Powinni to chyba nieco poprawić :P.

Friday, October 8, 2010

27. China / Chiny (CN-223143)

CN-223143

From / Od xiaoqingcao1993
ID CN-223143
Distance / Dystans 8 634 km
Sent on / Wysłana 30 Jun, 2010
Travel time / Czas podróży 27 days / dni

This was my first card from China. It came from 吴雪菁子 (this is the name this user put in her profile, the signature on the card is undistinct, Raisy maybe?).
The card shows a place for art in Beijing, called The 798 Art Zone. That area used to be the plant buildings of electronics factories. Since 2001 a lot of artists began to move there and now it's one of the China's largest art zones.

To moja pierwsza kartka z Chin. Przyszła od 吴雪菁子 (takie imię widnieje w profilu nadawcy, natomiast podpis na kartce jest dość nieczytelny, może to Raisy?).
Na kartce widać coś w rodzaju galerii sztuki w Pekinie, nazwaną Artystyczną Zoną 798. Przestrzeń ta była wcześniej budynkami należącymi do fabryk wytwarzających elektronikę. Od 2001 zaczęli ją zapełniać artyści i teraz jest jedną z większych chińskich stref artstycznych.

26. The Netherlands / Holandia (NL-389781)

NL-389781

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

This is one of my favourite cards!!
This is the essence of The Netherlands. And I love the colours, they are so vivid and beautiful!
Unfortunately Anne didn't write on the back anything in particular.

To jedna z moich ulubionych kartek!!
Typowy obrazek z Holandii. Kolory są cudowne, takie żywe!
Niestety Anne nie napisała mi nic szczególnego.

25. Spain / Hiszpania (ES-80365)

ES-80365

From / Od Chanty1981
ID ES-80365
Distance / Dystans 835 km
Sent on / Wysłana 29 Jun, 2010
Travel time / Czas podróży 12 days / dni

This are photos of the albino gorilla which lived at the zoo in Barcelona. Chantal writes that it was very popular but died couple of years ago because of the skin cancer.
I didn't know that albino gorillas exist :).

Na kartce są zdjęcia goryla albinosa, który żył w zoo w Barcelonie. Chantal pisze, że goryl ten był w Barcelonie bardzo popularny. Zmarł kilka lat temu z powodu raka skóry.
Nie miałam pojęcia, że istnieją goryle albinosy :).

Wednesday, October 6, 2010

24. Poland / Polska (swap)

These two beautiful cards are the continuation of cards received as swaps for Liechtenstein.

Te dwie piękne kartki są kontynuacją swapów za kartki wysłane z Liechtensteinu.

PL-0013-SWAP

From / Od Kshisha
Source / Źródło postcrossing.com.pl

Originally Gdynia was a small fishermen village. After the I World War Poland lost Gdańsk/Danzig (which became a formation of Free City of Danzig, controlled by League of Nations), which used to be main Polish harbour. Because of that the authorities made a decision than the new harbour should be built and they have chosen small Gdynia. Shortly it became a large city and right now, with neighbouring Gdańsk and Sopot, creates the metropolitan area of Tricity.

Początkowo Gdynia była małą wioską rybacką. Po I Wojnie Światowej Polska straciła Gdańsk (który przekształcił się w Wolne Miasto Gdańsk kontrolowane przez Ligę Narodów), który dotychczas był największym polskim portem. W związku z tym władze postanowiły wybudować nowy port. Ich wybór padł na małą Gdynię, która w krótkim czasie przekształciła się w duże miasto. Aktualnie wraz z sąsiadującymi Gdańskiem i Sopotem Gdynia tworzy aglomerację Trójmiasta.

The card is adorable :). I've never sailed on a wind-ship and maybe one day I'll make it.

Pocztówka jest urocza :). Nigdy nie płynęłam na żaglowcu, ale może kiedyś nadrobię zaległości :).

* * *

PL-0014-SWAP

From / Od deirdre
Source / Źródło postcrossing.com.pl

The second card came from Weronika from Cracow. I've picked up almost all cards for the LI swap, and this one as well. I wanted something which would remind me of home. This card is perfect for that (I love Polish cuisine!). From the left we have dumplings, oscypek (which is a smoked cheese made from salted sheep's milk, a speciality of southern Poland) and pickled cucumbers (yummy, yummy, yummy, I miss them a lot!!).

Druga kartka przybyła z Krakowa, od Weroniki. Do swapu LI wybrałam sobie właściwie wszystkie kartki, w tym również tę. Chciałam czegoś, co przypominałoby mi o domu, a ta kartka właśnie dokładnie spełnia te założenia (bardzo lubię polską kuchnię!). I tak od lewej mamy pierogi, oscypki oraz kiszone ogórki (uwielbiam i bardzo za nimi tęsknię!).

Monday, October 4, 2010

23. Indonesia / Indonezja (swap)

One day Andri wrote me a message if I could send him some special Swiss stamps. I could :), and these cards I've received in exchange.

Andri napisał do mnie pewnego dnia, czy nie mogłabym wysłać pewnych kolekcjonerskich szwajcarskich znaczków. Tak się złożyło, że mogłam i takie oto kartki dostałam w zamian.

From / Od PEW
Source / Źródło postcrossing.com

ID-0001-SWAP

This photo shows the shrine at Prambanan in Java. It was built in the IXth century (!!!) and now it's the biggest Indonesian shrine. Since 1991 it's on the UNESCO list.

To zdjęcie pochodzi ze świątyni Prambanan na wyspie Jawa. Aktualnie jest to największa indonezyjska świątynia, zbudowana w IX wieku (!!!). W 1991 r. została wpisana na listę UNESCO.

ID-0002-SWAP

22. Taiwan / Tajwan (swap)

Sorry for the break, I have a lot to do recently. Every day I spend over 2 hours on German classes now, I send a lot of cards and next week we are going to have visitors for a whole week... :)

Those beautiful cards I got from George who lives in Taiwan.

Przepraszam za przerwę, ale ostatnio mam sporo na głowie. Codziennie spędzam ponad dwie godziny na lekcjach niemieckiego, wysyłam sporo kartek, a w następnym tygodniu przyjeżdżają do nas goście na cały kolejny tydzień... :).

Te przepiękne kartki przysłał mi George z Tajwanu.

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

TW-SWAP-0001

TW-SWAP-0002

TW-SWAP-0003

TW-SWAP-0004