Me

Some of my profiles / Kilka moich profili

  1. postcrossing
  2. swap-bot
  3. PC forum
  4. Facebook (BTW, a separate Facebook account for PC is a brilliant idea!! / Tak poza tym, osobne konto na Facebooku tylko dla PC jest genialnym pomysłem!!)

Additional information / Dodatkowe informacje

I NEVER publish full names of my swap partners, but if you're one of them and you think I published too much information about you, let me know and I'll change that.

NIGDY nie publikuję pełnych nazwisk moich partnerów wymiankowych. Jeśli jednak jesteś jednym z nich i uważasz, że opublikowałam zbyt wiele informacji o Tobie, skontaktuj się ze mną, a zmienię co chcesz.

My sources of swaps, tags and other cards are:

Źródłami moich swapów, tagów i innych kartek są:

  1. Facebook
  2. official PC website
  3. official PC forum
  4. Polish forum 1
  5. Polish forum 2
  6. swap-bot

Swaps... / Swapy...

Well, I used to do many of them. But I'm an active postcrosser for over two years and I've collected many, MANY cards since I joined the project. Besides some series (Nouvelles Images multiples for example) I don't really collect cards, I prefer to extend the list of countries.

Cóż, do niedawna wymieniałam się wieloma kartkami. Jestem jednak aktywnym postcrosserem od ponad dwóch lat i przez ten czas udało mi się zebrać wiele, WIELE kartek. Poza niektórymi seriami (Nouvelles Images na przykład) tak naprawdę nie kolekcjonuję kartek, wolę rozszerzać swoją listę krajów.

...and last but not least

English is not my mother tongue, so I'm sorry in advance for all these horrible mistakes I make in every post. Seriously, I try to do my best :P.

Angielski nie jest moim językiem ojczystym, tak więc przepraszam z góry za te wszystkie okrrrrropne błędy, jakie z pewnością robię w każdej notce. Serio, staram się jak mogę :P.

No comments:

Post a Comment